Ν. 4351/2015 Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις

egk

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει πλέον ισχύ ο Νόμος 4351 «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α´ 164).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 ως  βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. O χαρακτήρας και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν μεταβάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροφή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση και η προστασία τους διέπεται από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το κεφ. Α (άρθρα 1-11) εκτός του παραπάνω ορισμού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων (άρθ. 2), για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης (άρθ. 3-5), για τα δικαιώματα χρήσης βοσκής (άρθ. 6-7) και για τις επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (άρθ. 9). 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4351 καταργούνται οι διατάξεις, όπως ισχύουν, του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας).

Με το άρθρο 24, που αντικαθιστά το άρθρο 10  του ν. 998/1979, συγκροτούνται σε κάθε νομό, μία ή περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των πράξεων χαρακτηρισμού που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/1979. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία πρέπει να εκδοθεί μέχρι 4η Ιανουαρίου 2016.  Οι Επιτροπές αποτελούνται από:

α) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Συντονισμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών ή δασολόγο που υπηρετεί σε νομό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διάφορο εκείνου, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η κρινόμενη πράξη χαρακτηρισμού, με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών, ως πρόεδρο,

β) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών όμορου νομού ή όμορου Δασαρχείου με αυτόν που εξέδωσε την πράξη χαρακτηρισμού,

γ) έναν γεωπόνο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας,

δ) έναν τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Χρέη γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών του νομού, προτεινόμενο από τον προϊστάμενο αυτής, με το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών του νομού, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η πράξη χαρακτηρισμού, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικός τόπος συνεδρίασης με την απόφαση συγκρότησης. Στα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές.

Το άρθρο 26 ορίζει ότι στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 προστίθεται, πριν από το τελευταίο εδάφιο, νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως κατά της τεκμερωμένης απόρριψης από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων των κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014 εκκρεμών ενώπιόν τους αιτήσεων χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1979, άρχεται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου. Αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν τυχόν ασκηθεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, θεωρούνται νομίμως ασκηθείσες.»

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: