Έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια σε διάκενα δάσους και σε δασικές εκτάσεις

dasos

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  καθορίζεται ο τρόπος, και η ακολουθητέα διαδικασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν. 4280/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου.

Προυποθέσεις

Η έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ασκεπών εντός δασών εκτάσεων, περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 ως και η έγκριση επέμβασης των δυναμένων να εκχερσωθούν δασικών εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων της περίπτωσης α της παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 998/1979 όπως ισχύει, ή τμημάτων αυτών, διενεργούνται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι προς διάθεση εκτάσεις πρέπει

α) να μην εμπίπτουν στο προστατευτικό καθεστώς του άρθρου 38 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει

β) να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις β της παραγράφου 1 και α και ζ της παραγράφου 2 άρθρου 4 του Ν. 998/1979

γ) να έχουν κλίση εδάφους μικρότερη του 25%

δ) όταν βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 άρθρου 45 Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

ε) όταν εμπίπτουν εντός ισχύοντος διαχειριστικού σχεδίου δασοπονικής εκμετάλλευσης δάσους ή διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη ή να τροποποιείται αναλόγως, ώστε η αιτούμενη χρήση να μην παραβλάπτει τη συνοχή και συνέχιση της δασοπονικής εκμετάλλευσης ή την άσκηση της επιχώριας κτηνοτροφίας.

στ) να μην διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, που προκύπτει ως συνέπεια διαχείρισης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στη με αριθ. 115973/6088/27−10−2014 (ΦΕΚ 2961/Β/3−11−2014) (ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0−Α3Μ) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εφ’ όσον πρόκειται περί αιτήματος γεωργικών συνεταιρισμών ή ομάδας παραγωγών, έχει εφαρμογή η παράγραφος 7 του άρθρου 2 της παραπάνω Απόφασης.

Στα δικαιολογητικά της παραγράφου 8 άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης (115973/6088/27−10−2014) περιλαμβάνονται επίσης:

  1. Βεβαίωση, στις περιπτώσεις που ενδιαφερόμενοι τυγχάνουν άνεργοι, από την αρμόδια υπηρεσία
  2. Βεβαίωση των οικείων δημοτικών Αρχών περί εγγραφής στα δημοτολόγια που επικαλούνται οι αιτούντες.
  3. Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της παραγράφου 2 άρθρου 47 Ν. 998/1979, το περιεχόμενο τηςοποίας ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας.

Η μελέτη συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης. Υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 άρθρου 47 Ν. 998/1979 και εγκρίνεται με την έγκριση της επέμβασης.

Εμβαδόν εκτάσεως και χρονική διάρκεια έγκρισης επέμβασης

Το εμβαδό των εκτάσεων όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα δε δύναται να υπερβαίνει τα 30 στρέμματα σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρου 47 Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Η διάρκεια της έγκρισης επέμβασης στις παραπάνω εκτάσεις προσδιορίζεται στην απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης, με βάσει τα στοιχεία της μελέτης και του επιδιωκομένου σκοπού των προς φύτευση ή εμβολιασμό ειδών, σε συνάρτηση με την δυναμικότητα των εδαφών και τις υφισταμένες ανάγκες αύξησης της παραγωγής αναλόγων αγαθών, καθώς και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης γεωργικής πολιτικής.

Υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση

Ο δικαιούχος υποχρεούται από την εγκατάστασή του:

α) Να προβεί στην εφαρμογή των προτεινομένων από τη δασική υπηρεσία μέτρων. Τα απαραίτητα διαχειριστικά και δασονομικά μέτρα, για την διατήρηση και περιποίηση της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί της εγκεκριμένης έκτασης, όπως και τα απαραίτητα έργα, δηλ. κατασκευή βαθμίδων ή λήψη άλλων αναγκαίων μέτρων, για την προστασία του παρακειμένου δάσους ή των δασικών εκτάσεων.

β) Να προβεί εντός τριετίας στη φύτευση και τη δενδροκομική ή γεωργική αξιοποίηση της έκτασης ή την εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική μελέτη.

γ) Να μη μεταβιβάζει το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους παρά μόνο κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.

δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρητηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας για την αποτελεσματική προστασία του παρακειμένου δάσους ή δασικής έκτασης και εξασφάλιση της συνέχισης της δασοπονικής εκμεταλλεύσεως.

ε) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού και να ασκεί διαρκή και συστηματική καλλιέργεια της έκτασης καθ’ όλο το χρόνο διάρκειας της έγκρισης επέμβασης.

Διαβάστε ολόκληρη την υπουργική απόφαση στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α. 133389/6588/10-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2860) Καθορισμός του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικασίας έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν.4280/2014.

logo_dokimastiko

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

1 reply

  1. πρακτικά τι σημαίνει αυτό??

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: