Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου Μέτρου 221 «Δάσωση γεωργικών γαιών»

dasosi georgikon gaion

Με εγκύκλιο – εγχειρίδιο που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα δασαρχεία και τις διευθύνσεις δασών άνευ δασαρχείων περιγράφονται οι διαδικασίες επιτόπιων ελέγχων του Μέτρου 221 «Δάσωση γεωργικών γαιών».

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δύο κύριες ενότητες. Στη πρώτη αναλύονται οι υποχρεώσεις των γεωργών-δικαιούχων του μέτρου και στη δεύτερη η διαδικασία ελέγχου από το φορέα υλοποίησης (Δασική Υπηρεσία).

Δασοπεριβαλλοντικός φάκελος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο κάθε γεωργός-δικαιούχος του μέτρου υποχρεούται να τηρεί δασοπεριβαλλοντικό φάκελο με τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου και να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές. Ο δασοπεριβαλλοντικός φάκελος πρέπει να περιέχει: 

  1. Αντίγραφο των παραστατικών ένταξης
  2. Απόφαση έγκρισης της επένδυσης και τυχόν τροποποιήσεις
  3. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής
  4. Δήλωση Εφαρμογής
  5. Αντίγραφα εντύπων επιτόπιου ελέγχου –εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και ο δικαιούχος έχει κρατήσει αντίγραφο
  6. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το Μέτρο 221 (εγκρίσεις δασικής υπηρεσίας για διενέργεια δασοκομικών παρεμβάσεων, μητρώα, τιμολόγια, κ.α.)

Βασικές δεσμεύσεις 

Οι δικαιούχοι, εφόσον οι φυτείες τους έχουν υπερβεί το 7ο έτος ηλικίας και αυτές βρίσκονται σε συνθήκες καλής κατάστασης δύναται να προβαίνουν σταδιακά στις κατάλληλες καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις (όπως αραιώσεις και κλαδεύσεις). Οι επεμβάσεις αυτές, εγκρίνονται αρμοδίως από την οικεία Δασική Υπηρεσία ύστερα από αίτημα του δικαιούχου ή μετά από διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής μη δημόσιας δασοπονίας.

Σε κάθε περίπτωση από τις οποιεσδήποτε τεχνικές επεμβάσεις δεν θα μειώνεται το μέγεθος της έκτασης της επένδυσης.

Ο ελάχιστος αριθμός των φυτών, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, δεν θα είναι μικρότερος από τα 70 φυτά στο στρέμμα για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν η φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα, ενώ για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για τις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, ο αριθμός των φυτών δεν θα είναι μικρότερος από 20 φυτά στο στρέμμα.

Δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια με δέντρα που δεν περιλαμβάνονται στο κατάλογο των επιλέξιμων δέντρων μέτρου 221. Επίσης δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια δέντρων με σκοπό την εμπορία τους για τα Χριστούγεννα.

Αντικείμενο ελέγχου

Τουλάχιστον το 2,5% των δικαιούχων που έχει παρέλθει το πέμπτο έτος από την πρώτη παραλαβή της επένδυσης καλύπτει το δείγμα επιτόπιων ελέγχων που εξάγεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με βάση τα ακόλουθα:

  • Τυχαία επιλογή που καλύπτει το 25% του δείγματος
  • Επιλογή, βάσει ανάλυσης κινδύνου, που καλύπτει το 75% του δείγματος.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές όπου ο ένας είναι δασολόγος ή δασοπόνος, όπως αυτοί ορίζονται από το φορέα υλοποίησης (Δασική Υπηρεσία). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δασολόγος ή δασοπόνος τότε με απόφαση του φορέα υλοποίησης καθορίζεται άλλος υπάλληλος με σχετική εμπειρία.

Με τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου, μπορεί να προαναγγελθεί η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Η προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων των δεσμεύσεων του δικαιούχου καθώς και το σύνολο των επί πλέον δεσμεύσεων, που μπορούν να ελεγχθούν κατά την στιγμή της επίσκεψης.

Ο επιτόπιος έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση του μεγέθους της δηλωθείσας έκτασης που πραγματοποιείται με μέτρηση με GPS και στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας που πραγματοποιείται με τον έλεγχο των δεσμεύσεων του έτρου στο 100% των ενταγμένων στο έτρο αγροτεμαχίων. Η μη επιβεβαίωση των άνω οδηγεί σε κυρώσεις.

Γενικές αρχές επιτόπιου ελέγχου

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της ειδοποίησης να ενημερωθεί ο γεωργός ότι θα πρέπει πριν τον έλεγχο να έχει στη διάθεσή του ελεγκτή τον δασοπεριβαλλοντικό φάκελο, με πληρότητα δικαιολογητικών.

Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία και παραστατικά, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε αγροτεμάχιο, που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετική με την τήρηση των απαιτήσεων.

Ο έλεγχος των δασοπεριβαλλοντικών δράσεων αποτελείται από δύο τμήματα: Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο αγροτεμαχίου με τη χρήση κωδικών λαθών στο φύλλο Β του εντύπου Επιτόπιου ΑΕΕ όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο και σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε χωριστά φύλλα ελέγχου ανά Δράση.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

dasarxeio.com

Σχετικό αρχείο:

 


Γίνετε ενεργά η πηγή του dasarxeio.com! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο dasarxeio@gmail.com

logo2ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: