Ένα βήμα πριν από το Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για την προστασία των οικοτόπων

Η οδηγία για τους οικοτόπους: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να εντείνει τα μέτρα για την προστασία της φύσης

natura ugrotopos

Διορία δύο μηνών δίνει η Κομισιόν στην Ελλάδα με την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε διαπιστώνοντας ότι η χώρα μας  δεν έχει καθορίσει προτεραιότητες ούτε έχει λάβει μέτρα για τη διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του Δικτύου Νatura 2000.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εντείνει την προστασία των αυτοχθόνων ειδών και οικοτόπων, θεσπίζοντας κατάλληλο επίπεδο προστασίας των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί από το δίκτυο Natura 2000.

Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους έξι έτη προκειμένου να ορίσουν προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας [μετατρέποντάς τες, τεχνικά, από «τόπους κοινοτικής σημασίας» (ΤΚΣ) σε «ειδικές ζώνες διατήρησης» (ΕΖΔ)], και να εγκρίνουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών που ζουν σε αυτούς.

Μετά τη λήξη της εν λόγω εξαετούς προθεσμίας, η Ελλάδα έχει ορίσει επίσημα όλους τους ΤΚΣ της ως ΕΖΔ, αλλά δεν έχει καθορίσει τις απαιτούμενες προτεραιότητες ούτε έχει θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τόπους αυτούς. Η σημαντική αυτή απόκλιση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους δεν επιτρέπει την ορθή προστασία και διαχείριση των τόπων και συνιστά μείζονα απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνοχή του δικτύου Natura 2000 στο σύνολό του.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία δίνει στην Ελλάδα διορία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: