Βιβλίο Συμβάντων, Δελτία Ατομικών Αναφορών, Δελτία Στοιχείων Ελεγχομένου και Βιβλίο Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων

egk

Στην αποστολή εντύπων Βιβλίου Συμβάντων, Δελτίων Ατομικών Αναφορών, Δελτίων Στοιχείων Ελεγχομένου και Βιβλίου Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, προκειμένου να διανεμηθούν στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Με την υπ’ αριθμ. 138312/1469/11-3-2016 εγκύκλιο, που αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την ενιαία και αποτελεσματική τήρηση και χρήση των εντύπων. Όπως ορίζει η εγκύκλιος, οι προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών θα πρέπει να επιτηρούν την καλή χρήση των εντύπων και να προσδίδουν την αναγκαία προσοχή στην κανονικότητα των εγγραφών σε αυτά με ορθή τήρηση και εφαρμογή των οδηγιών.

Οι δασικοί υπάλληλοι που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία ελέγχων και περιπολίας για την πρόληψη, καταγραφή και καταστολή αξιοποίνων πράξεων αρμοδιότητας των Δασικών Υπηρεσιών εφοδιάζονται, κατόπιν προσωπικής χρέωσης τους, με Δελτία Ατομικών Αναφορών.

Ο προϊστάμενος της Δασικής Υπηρεσίας ή ο αναπληρωτής αυτού ελέγχει καθημερινά τα Δελτία Ατομικών Αναφορών, κάθε αναφορά τη μονογράφει και σημειώνει επ΄ αυτής ενδεικτικά με κόκκινο μελάνι τις υπηρεσιακές ή άλλες πιθανές ανακριτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το αναφερόμενο συμβάν ή διαπιστούμενο αδίκημα (π.χ. αυτεπάγγελτη δίωξη -μήνυση, περαιτέρω έρευνα, έλαβα γνώση, αρχείο κ.λ.π.).

Με έντυπα Δελτίων Στοιχείων Ελεγχομένου από την περίπολο και Βιβλίο Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων εφοδιάζονται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας οι συγκροτούμενες από την κάθε Υπηρεσία ομάδες περιπολίας.

Η έκδοση της εγκυκλίου καθώς και ο εφοδιασμός των δασικών υπηρεσιών με τα παραπάνω έντυπα αποτελούν συνέχεια της αριθμ. 107730/2158/4.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ50-ΦΞΕ) εγκυκλίου που εκδόθηκε κατόπιν της έκθεσης επιθεώρησης – έρευνας του Σώματος των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, η οποία διενεργήθηκε το 2013 στα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της Χώρας και είχε ως αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των προαναφερόμενων Υπηρεσιών.

Σχετικό αρχείο:

  • Εγκύκλιος 138312/1469/11-3-2016 (ΑΔΑ: 78ΤΜ4653Π8-4Ο2) Αποστολή εντύπων Βιβλίου Συμβάντων, Δελτίων Ατομικών Αναφορών, Δελτίων Στοιχείων Ελεγχόμενου και Βιβλίου Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων.

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: