Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΔΠΜΣ «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα συνεργαζόμενα Τμήματα αφενός Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αφετέρου Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ιδίου Πανεπιστημίου αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις» για το ακ. έτος 2016-2017, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τον ίδιο τίτλο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά τους θερινούς μήνες. Αιτήσεις των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα γίνονται δεκτές από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2016, ενώ ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2016. Για το ακ. έτος 2016-2017 τα τέλη εγγραφής έχουν οριστεί στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200€). Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τους εικοσιένα (21) και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Νομικών Σχολών, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Προ ποθέσεις – Κριτήρια επιλογής: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (μόνο από αυτά τα Τμήματα και όχι από άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και, σε περίπτωση πτυχίων προερχόμενων από Ίδρυμα της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

γ) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία και η κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.

δ) Υπόμνημα (μέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται για σπουδές στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ.

ε) Αποδεικτικά για πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

στ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Προ πόθεση εγγραφής αποτελεί η επιτυχής ανταπόκριση σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ και ορίζονται από την ΕΔΕ.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 § 1α ν. 3685/2008 κριτηρίων, ως εξής:

i. Βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια).
ii. Προφορική συνέντευξη, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια.
iii. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, η οποία λαμβάνει κατ’ κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.
iv. Συναφής (με το ΔΠΜΣ) επαγγελματική εμπειρία, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.
v. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.
vi. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ, η οποία λαμβάνει 5 μόρια.
vii. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προερχόμενου από τη Νομική ή την Πολυτεχνική Σχολή ή από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία λαμβάνει δέκα 10 μόρια.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά νόμιμα εκδοθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν και να παραδοθούν εντύπως στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:30 – 13:00 (υπεύθυνος κ. Δημήτριος Τουρνάς τηλ.: 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2) και φαξ: 2310 995272, email: info@law.auth.gr. Ιστοσελίδα: http://www.law.auth.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ: στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ http://www.law.auth.gr → Σπουδές → Μεταπτυχιακές Σπουδές → Διατμηματικό ΠΜΣ: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».

.

.

.

 ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: