Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Αφάντου Ρόδου

afantou_rodos800

Αφάντου Ρόδος

.

Νόμιμο κρίθηκε από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με το υπ΄ αριθ. 160/2016 Πρακτικό Επεξεργασίας το Σχέδιο Προεδρικού διατάγματος με θέμα: «Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία “Αφάντου Ρόδου” στην περιοχή παραλίας Αφάντου των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καλλιθέας Δήμου Ρόδου», όπως προτάθηκε από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη και τον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιω. Τσιρώνη.

Το εξεταζόμενο Σχέδιο πδ/τος κρίθηκε ότι βρίσκει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 3986/2011,* ενώ το δικαστήριο διατύπωσε μια σειρά επιμέρους παρατηρήσεων, με τις οποίες θα πρέπει ακολούθως να ευθυγραμμισθεί το κατ΄ αρχήν εγκριθέν προεδρικό διάταγμα.

Συγκεκριμένα, το υπό επεξεργασία σχέδιο διαρθρώνεται σε πέντε (5) άρθρα ως εξής:

Με το άρθρο 1 εγκρίνεται το ΕΣΧΑΔΑ του δημοσίου ακινήτου «Αφάντου Ρόδου», έκτασης 1.583.757 τ.μ. και με το άρθρο 2 καθορίζεται ο γενικός χωρικός προορισμός του, ο οποίος συνίσταται στην επιλογή της γενικής κατηγορίας «μικτή χρήση» του άρθρου 11 παρ. Β΄ περ. 5 του ν. 3986/2011 (άρθρο 2 παρ. 1 του σχεδίου).

Περαιτέρω, από τα άρθρα 1 και 2 του σχεδίου σε συνδυασμό με τον χάρτη που συνοδεύει το σχέδιο προκύπτει ότι το ακίνητο «Βόρειο Αφάντου» (άρθρο 2 παρ. 2 του σχεδίου), συνολικής επιφανείας 1.327.994 τ.μ., περιλαμβάνει τα γήπεδα με τις ενδείξεις Γ1 έως Γ7. Στο εν λόγω ακίνητο καθορίζονται χρήσεις γης και όροι δόμησης κατά ζώνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.

Στη ζώνη Ι επιφάνειας 899.717 τ.μ. επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 11 παρ. Β΄ περ. 1 του ν. 3986/2011 καθώς και οι αναγκαίες εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των χρήσεων αυτών (όπως μονάδα αφαλάτωσης, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και μονάδα βιολογικού καθαρισμού). Επίσης επιτρέπεται η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του ήδη λειτουργούντος γκολφ καθώς και η επέκταση ή η αναδιάταξή του, προκειμένου να προσαρμοστεί στις οικείες προδιαγραφές του ΕΟΤ. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος σ.δ. ορίζεται 0,2 και εφαρμόζεται στο σύνολο της ζώνης Ι με την εξαίρεση όμως της έκτασης που καταλαμβάνει το γκολφ, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανέρχεται σε 20% στο σύνολο της ζώνης Ι και πάλι με την εξαίρεση της έκτασης του γκολφ, το δε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων υπολογίζεται κατά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ).

Επιπλέον, για τις αποστάσεις των κτιρίων από τη γραμμή του αιγιαλού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4179/2013, ενώ απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίων, εγκαταστάσεων, περιτοιχισμάτων και γενικά η δόμηση εντός των οριογραμμών των ρεμάτων και σε απόσταση 20 μ. από τις γραμμές πλημμύρας τους. Περαιτέρω, στην ίδια ζώνη επιτρέπεται, σύμφωνα και με τα άρθρα 12 παρ. 9Α και 14Α του ν. 3986/2011, η δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης κατόπιν εκπόνησης σχετικής ακτομηχανικής μελέτης, εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης και σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η χωροθέτηση της εγκατάστασης αυτής δεν επιτρέπεται στον θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν των γηπέδων Γ1, Γ2 και Γ3, συγχρόνως δε πρέπει να διασφαλίζονται η ενιαία φυσική συνέχεια του αιγιαλού και η διακίνηση κατά μήκος του αιγιαλού.

Τέλος, σε τμήμα του γηπέδου Γ1, εμβαδού 7.654 τ.μ., καθώς και σε όλο το γήπεδο Γ2, τα οποία εμπίπτουν στη ζώνη Β΄ του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου, οι εργασίες επιτρέπονται υπό τους όρους και περιορισμούς δόμησης που θα θέσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τη φάση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3986/2011. Εξ άλλου, στη ζώνη ΙΙ, επιφάνειας 142.286 τ.μ., του ακινήτου «Βόρειο Αφάντου» επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 11 παρ. Β΄ περ. 4Α του ν. 3986/2011, πλην των χρήσεων «τουριστικοί λιμένες» και «γκολφ». Περαιτέρω, ορίζεται ότι στη ζώνη αυτή ο μέγιστος σ.δ. ορίζεται 0,2 στο σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνει, ότι η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων που θα δημιουργηθούν μετά την πολεοδόμηση είναι 1.000 τ.μ., ότι το μέγιστο ύψος των κτιρίων ανέρχεται σε 7,5 μ., ότι δεν επιτρέπεται η κατασκευή πιλοτής, ότι για τις αποστάσεις από τη γραμμή του αιγιαλού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4179/2013 και ότι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που θα δημιουργηθούν μετά την πολεοδόμηση θα πρέπει να ανέρχονται στο 50% τουλάχιστον της προς πολεοδόμηση έκτασης και το 25% τουλάχιστον των χώρων αυτών πρέπει να διατεθεί για χώρους πρασίνου.

Πέραν των ανωτέρω δύο ζωνών, στις οποίες επιτρέπεται η δόμηση κατά τα προεκτεθέντα, καθορίζονται τρεις ακόμη ζώνες, στις οποίες απαγορεύεται η δόμηση. Συγκεκριμένα, στις τελευταίες αυτές ζώνες εντάσσονται:

α) η ζώνη ΙΙΙ εμβαδού 66.051 τ.μ., η οποία αποτελεί δασικού χαρακτήρα έκταση και ορίζεται ως περιοχή προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου, εντός της οποίας επιτρέπονται, κατά τους ορισμούς της δασικής νομοθεσίας, μόνον οι επιφανειακές διαμορφώσεις, η διατήρηση της υφιστάμενης δεξαμενής νερού και η δυνατότητα ένταξης της υφιστάμενης οδού στο κυκλοφοριακό δίκτυο του ακινήτου,

β) η ζώνη IV εμβαδού 10.540 τ.μ., η οποία αποτελεί την περιοχή προστασίας του υγροτόπου στην εκβολή του ρέματος «Πελέμονη» και διέπεται από τις διατάξεις του από 12.6.2012 πδ/τος, για την περιοχή δε αυτή τίθεται και επιφύλαξη για την έκδοση της κ.υ.α. που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 6 του ν. 3986/2011 και

γ) η ζώνη V εμβαδού 209.400 τ.μ., η οποία εμπίπτει στη ζώνη Α΄ του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου, η οποία ορίζεται ως περιοχή προστασίας αρχαιολογικού χώρου που παραμένει στην πλήρη κυριότητα του Δημοσίου.

Εξ άλλου, το ακίνητο «Νότιο Αφάντου» (άρθρο 2 παρ. 3 του σχεδίου), συνολικής έκτασης 255.763 τ.μ., περιλαμβάνει τρία γήπεδα, το Γ8, το Γ9 και το Γ10, επιφάνειας 25.510 τ.μ., 195.512 τ.μ. και 34.741 τ.μ., αντίστοιχα. Στο ακίνητο αυτό καθορίζονται ζώνες Ι και ΙΙ, με τις ίδιες χρήσεις και τους ίδιους όρους και περιορισμούς δόμησης με εκείνους που ισχύουν για τις αντίστοιχες ζώνες της περιοχής «Βόρειο Αφάντου». Η ζώνη Ι εκτείνεται σε έκταση 196.099 τ.μ. και περιλαμβάνει τα γήπεδα Γ8, Γ10 και τμήμα του γηπέδου Γ9, ενώ η ζώνη ΙΙ περιλαμβάνει μόνο τμήμα του γηπέδου Γ9 εμβαδού 59.664 τ.μ.

Περαιτέρω, στο άρθρο 2 παρ. 4 του σχεδίου προβλέπονται πέντε, τουλάχιστον, κάθετες οδικές προσβάσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία.

Με το άρθρο 3 του σχεδίου εγκρίνεται η ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΔΑ και τίθενται όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση του σχεδίου με μέριμνα της αρχής σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 του σχεδίου οι πολεοδομικές μελέτες που θα καταρτισθούν κατά την παρ. 7α του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 για τις ζώνες ΙΙ καθώς και ο περαιτέρω σχεδιασμός των ζωνών τουρισμού – αναψυχής, πρέπει να λάβουν μέριμνα, πλην άλλων, για τα ακόλουθα θέματα:

α) την ισόρροπη και λειτουργικά αποδοτικότερη κατανομή των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, ώστε να διατηρούνται οι φυσικές λειτουργίες και οι υπηρεσίες του οικοσυστήματος της έκτασης και να συνδυάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ελεύθεροι χώροι που θα δημιουργηθούν στις υπό πολεοδόμηση περιοχές και οι ελεύθερες ζώνες που προβλέπονται γύρω από τα σημαντικά στοιχεία του περιβάλλοντος,

β) τη χωροθέτηση των ειδικών χρήσεων και εγκαταστάσεων του άρθρου 2 με τρόπο που να διασφαλίζει την ένταξη των σχετικών έργων στο περιβάλλον, τον περιορισμό μορφολογικών αλλοιώσεων, τη λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, κτιριακών συνόλων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην παραλία και τον αιγιαλό,

γ) τη λήψη μέτρων κατά την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου γκολφ και την τυχόν επέκταση ή και αναδιάταξή του, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αναγκών άρδευσης και ενέργειάς του,

δ) την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Βόρειο Αφάντου, τη δημιουργία πράσινων κτιρίων, την ορθολογική χρήση νερού, την τήρηση του αρχαιολογικού νόμου κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, την ορθολογική διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία των χρήσεων, τη διερεύνηση των συνθηκών ελλιμενισμού σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, τον σχεδιασμό του αγωγού της μονάδας αφαλάτωσης, εφόσον απαιτηθεί, και την οργάνωση των εργασιών κατασκευής εντός της έκτασης του ΕΣΧΑΔΑ, κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις σε ευαίσθητα στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στην παρ. 2 του άρθρου 3 ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ.

Τέλος, στο άρθρο 4 τίθενται ορισμένες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες, διότι συνδέονται με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο άρθρο 5 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του διατάγματος.

_____________________________________

* Το υπό επεξεργασία σχέδιο πδ/τος αφορά τις διατάξεις των άρθρων: 10-11, 12 (§§ 1-3), 16 ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4092/2012, Α΄ 220 και με το άρθρο 28 §§ 21-24 και 35 ν. 4280/2014, Α΄ 159), 8 § 11 ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη» (Α΄ 142), 1, 5 ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 175), ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), άρθρο μόνο ν. 3985/2011 (Α΄ 151) και άρθρο πρώτο § Α΄ ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

dasarxeio.comΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d