Εγκρίθηκε το Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Πάρκου Δάσους «Δαδιάς–Λευκίμμης-Σουφλίου» (Ζώνη Α)

(Φωτό: http://dadia-np.gr)

(Φωτό: http://dadia-np.gr)

Η Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου συνέταξε το 2ο Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο (ΕΔΣ)  που αφορά στη Ζώνη Α´ του Εθνικού Πάρκου χαρακτηρισμένη ως περιοχή προστασίας της φύσης κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1650/86. Η Ζώνη Α, με συνολική έκταση 7.795,3 Ha, διαιρείται περαιτέρω στις Ζώνες Α1 έκτασης 2,451,7 και Α2 έκτασης 5.343,6 Ha.

Το πρώτο ΕΔΣ συντάχθηκε δεκαέξι χρόνια μετά την ΚΥΑ: ΧΠ/ΓΧΠ/80/4520/13-08-1980 που όριζε στο κεφάλαιο Α’ ως Περιοχή Αυστηράς Προστασίας τους δύο πυρήνες όπως είχαν οριοθετηθεί στην παραπάνω απόφαση. Το πρώτο ΕΔΣ εγκρίθηκε με καθυστέρηση δύο επιπλέον ετών και εφαρμόστηκε μερικώς και αποσπασματικά κατά τα έτη 1999 – 2004. Τα έτη αυτά έγιναν στο 25% των συστάδων καλλιεργητικές υλοτομίες σε έκταση (590,6 Ηa) που καταλάμβανε το 31% της επιφάνειας τους και παράχθηκαν 3.798,48 κυβικά μέτρα ξυλείας. Στην συνέχεια, μεσολάβησαν επιπλέον δώδεκα έτη μέχρι τη σύνταξη του παρόντος ΕΔΣ (έτος 2016).

Η καθυστέρηση σύνταξης του 1ου ΕΔΣ και 2ου ΕΔΣ έχει επιτρέψει τη συσσώρευση ποσοτήτων καύσιμης ύλης, έχει μειώσει την ετερογένεια των ενδιαιτημάτων, έχει επιτρέψει την οριζόντια επέκταση του δάσους σε βάρος των ανοιγμάτων και των μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στην κατακόρυφη δομή και συγκρότηση των συστάδων.

Σκοπός του 2ου ΕΔΣ είναι προστασία του δασικού οικοσυστήματος, ως ολότητας, από οποιεσδήποτε απειλές καταστροφής και υποβάθμισης (φωτιά, ομογενοποιήσεις), η διατήρηση και αναβάθμιση του πληθυσμού των αρπακτικών, τόσο από πλευράς ειδών όσο και από πλευράς αριθμού ατόμων που συγκροτούν τους σημερινούς πληθυσμούς, η διατήρηση της βιοποικιλότητας (διαειδική ποικιλότητα, ποικιλότητα τοπιών, οικοσυστημική ποικιλότητα), η διατήρηση της ετερογένειας των ενδιαιτημάτων και των τοπίων. Το  δεύτερο ΕΔΣ θα εφαρμοστή στη διάρκεια των αμέσως προσεχών δέκα (10) ετών, δηλ. από το 2017 μέχρι το έτος 2026.

Τα μέτρα διαχείρισης που θα εφαρμοστούν προσδιοριστήκαν αφού πρώτα καθορίστηκαν οι ειδικοί στόχοι διαχείρισης της Ζώνης Α, οι ειδικές ανάγκες προστασίας των αρπακτικών, οι περιοχές των πυρήνων (Ζώνη Α1) με υψηλή προτεραιότητα προστασίας και διατήρησης και οι περιοχές άμεσης προτεραιότητας παρέμβασης.

Τα μέτρα διαχείρισης συνοπτικά ενσωματώνουν γενικές απαγορεύσεις, ρυθμίσεις και περιορισμούς, οργανώνουν την αντιπυρική προστασία, ευνοούν το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής (αρπακτικά) και την βιοποικιλότητα εν γένει, αμβλύνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προκρίνουν τη διατήρηση των διακένων με βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων, εξυπηρετούν τον οικοτουρισμό και καθορίζουν τη διαχείριση των συστάδων και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων.

Αναλυτικά:

Ειδικοί στόχοι διαχείρισης του δάσους Δαδιάς (Ζώνη Α: Πυρήνες)
1. Αντιπυρική προστασία
2. Διατήρηση του πληθυσμού των αρπακτικών
3. Ανάκτηση των επικρατειών των ειδών που εξέλειπαν
4. Ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των οχλήσεων των αρπακτικών από δραστηριότητες κει εκτελούμενα έργα
5. Διατήρηση των υφιστάμενων συγκροτήσεων (σύνθεση και δομή μορφών δασοκάλυψης) στους βιότοπους διατροφής και φωλιάσματος των αρπακτικών και επαναφορά των συγκροτήσεων (σύνθεση και δομή μορφών δασοκάλυψης) σε προγενέστερα επίπεδα στους βιότοπους διατροφής των αρπακτικών σε περιοχές που απώλεσαν την ετερογένεια τους εξαιτίας της οριζόντιας επέκτασης του δάσους
6. Φύλαξη και παρακολούθηση του πληθυσμού των αρπακτικών
7. Προστασία της βιοποικιλότητας ενδιαιτημάτων και του μωσαϊκού καταστάσεων που χαρακτηρίζει το δάσος Δαδιάς
8. Επαναδημιουργία του μωσαϊκού καταστάσεων σε περιοχές που επήλθε ομογενοποίηση
9. Περιβαλλοντικά συμβατή οργάνωση των περιηγήσεων
10. Άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Ειδικές ανάγκες προστασίας των αρπακτικών
Όλων των ειδών Προστασία της ζώνης φωλιάσματος από μεταβολές στη βλάστηση και ενοχλήσεις από τη χρήση του οδικού δικτύου.
Ειδικευμένες επεμβάσεις ακριβείας στην οριζόντια και κατακόρυφη συγκρότηση του δάσους στους βιότοπους διατροφής.
Μαυρόγυπας
Όρνιο
Χρυσαετός
Ασπροπάρης
Διαφοροποίηση του συστήματος τεχνητής ενίσχυσης τροφικά με την περαιτέρω δημιουργία πολλών μικρών διάσπαρτων θέσεων απόθεσης τροφής.
Αυστηρός έλεγχος της ενόχλησης στη ζώνη αναπαραγωγής.
Έλεγχος της ενόχλησης από τη χρήση και κατασκευή δρόμων και έλεγχος χρήσης αντιπυρικών λωρίδων.
Διατήρηση του βιοτόπου φωλεοποίησης.
Φιδαετός
Σταυραετός
Χρυσαετός
Αετογερακίνα
Κραυγαετός
Βασιλαετός
Διατήρηση ανοιγμάτων και επαναδημιουργία των ανοιγμάτων που προϋπήρχαν φυσικά και δασώθηκαν.
Αετογερακίνα Προστασία του βιοτόπου διατροφής (βιότοποι λαγόγυρων σε λιβάδια μέσα και γύρω από την προστατευόμενη περιοχή).
Διατήρηση ανοιγμάτων.
Επανεισαγωγή λαγόγυρων μέσα και γύρω από την προστατευόμενη περιοχή.
Κραυγαετός Προστασία του βιοτόπου διατροφής (κράσπεδα αγροτικών και δασικών βιοτόπων, παρόχθια βλάστηση) και αύξηση διαθεσιμότητας επιφανειακού νερού.
Χρυσογέρακο Φύλαξη από ιερακοθήρες.
Σφηκιάρης Διατήρηση των συστάδων ώριμων πλατύφυλλων δέντρων.
Διατήρηση ώριμων δέντρων.
Γυπαετός Πρόγραμμα επανεισαγωγής.
Αποκατάσταση του βιοτόπου φωλιάσματος.
Θαλασσαετός Διαχείριση ιχθύων γλυκέων υδάτων στα υδροφράγματα της περιοχής.
Βασιλαετός Προστασία του βιοτόπου διατροφής (βιότοποι λαγόγυρων και ανοιχτού δάσους).
Επανεισαγωγή λαγόγυρων μέσα και γύρω από την προστατευόμενη περιοχή.
Σαΐνι Προστασία του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου. Προστασία των δενδροστοιχιών με πλατάνια και λεύκες κατά μήκος των ποταμών. Προστασία των ώριμων δρυών.
Πετρίτης Έλεγχος της ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα και βαρέα μέταλλα. Προστασία και επιστημονική παρακολούθηση των θέσεων φωλεοποίησης.
Φύλαξη από ιερακοθήρες.
Περιοχές των πυρήνων (Ζώνη Α1) με υψηλή προτεραιότητα προστασίας και διατήρησης
1. Περιοχές αναπαραγωγής του Μαυρόγυπα και του Χρυσαετού
2. Δασικές εκτάσεις γύρω και σε ακτίνα 50 μ. από τις φωλιές των αρπακτικών
3. Δασικές εκτάσεις γύρω και σε ακτίνα 200 μ. από τις φωλιές των αρπακτικών
4. Τα δέντρα φωλιάς κάθε είδους της πανίδας
5. Τα υφιστάμενα διάκενα και ανοίγματα στο δάσος
6. Η παρόχθια ζώνη των ρεμάτων
7. Θέσεις με υπέργηρα δένδρα
8. Μικροϋγρότοποι
Περιοχές άμεσης προτεραιότητας παρέμβασης
1. Ενίσχυση των αντιπυρικών μέτρων της Ζώνης Α1 με επέκταση αντιπυρικών ζωνών με Πράσινες Ζώνες και αντιπυρικά μέτρα στους δρόμους Β’ & Γ΄ κατηγορίας
2. Ενίσχυση των αντιπυρικών μέτρων της Ζώνης Α2 με επέκταση αντιπυρικών ζωνών με Πράσινες Ζώνες και αντιπυρικά μέτρα στους δρόμους Β’ & Γ΄ κατηγορίας
3. Βελτίωση της πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και τον πεζοπόρων τμημάτων σε επικίνδυνες και διακεκριμένες θέσεις του δάσους
4. Θέσεις υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
5. Δασωμένα διάκενα και ξέφωτα, ανοίγματα στο δάσος καθώς και οι βραχώδεις εξάρσεις
6. Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις
7. Συστάδες του σταδίου των κορμιδίων
Μέτρα διαχείρισης του δάσους Δαδιάς (Ζώνη Α: Πυρήνες)
Μέτρο 1ο Γενικές απαγορεύσεις, ρυθμίσεις και περιορισμοί προβλεπόμενη από την νομοθεσία
Μέτρο 2ο Οργάνωση αντιπυρικής προστασίας
α) Συντήρηση και βελτίωση του βασικού δικτύου δασοδρόμων Β΄ κατηγορίας
β) Παρεμβάσεις στη βλάστηση κατά μήκος όλων των δρόμων Β΄ κατηγορίας
γ) Συμπλήρωση του ως άνω δικτύου με μικροβελτιώσεις μονοπατιών και παλαιών δρόμων ή και τρακτερόδρομων, καρόδρομων
δ) Παρεμβάσεις στη βλάστηση κατά μήκος δρόμων σε επικίνδυνες θέσης
ε) Παρεμβάσεις στη βλάστηση κατά μήκος δρόμων Γ΄ κατηγορίας
στ) Δημιουργία «στεγασμένων» ή «πράσινων ζωνών»
ζ) Υδαταποθήκες / θέσεις υδροληψίας
η) Χειρισμός των υπολειμμάτων της υλοτομίας στους χώρους εφαρμογής των αντιπυρικών μέτρων
Μέτρο 3ο Διαχειριστικά μέτρα που ευνοούν το προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής (Αρπακτικά)
α) Απαγορεύσεις ρυθμίσεις που προβλέπονται από το νομοθεσία
β) Δράση δημιουργίας και διατήρησης διακένων
γ) Δράση βελτίωσης των οικολογικών συνθηκών και διατήρησης ανοικτών των βραχωδών εξάρσεων
δ) Δράση βελτίωσης των οικολογικών συνθηκών, της πρόσβασης και διατήρησης ανοικτών των συγκεντρώσεων νερού
ε) Δράση βελτίωσης των υδατικών συνθηκών και της διαθεσιμότητας των αμφιβίων
στ) Διαφοροποίηση του συστήματος τεχνητής ενίσχυσης τροφικά των γυπών
Μέτρο 4ο Διαχειριστικά μέτρα που ευνοούν τα διάφορα είδη θηλαστικών
α) Σταθεροποίηση των εισόδων των ορυχείων στο Τσούτουρο και στην Αγία Βαρβάρα
β) Διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ετερογένειας του τοπίου
γ) Επανεισαγωγή του Σπερμόφιλου (Λαγόγυρος)
δ) Κατασκευή σκάλας ψαριών στα φράγματα
ε) Επανεισαγωγή – ενίσχυση των πληθυσμών των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους οπληφόρων
Μέτρο 5ο Διαχειριστικά μέτρα που ευνοούν τα ερπετά, αμφίβια και χελώνες:
α) Μέτρο 3β
β) Μέτρο 3γ
γ) Μέτρο 3ε
δ) Δημιουργία πετροσορών στις γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις και στα διάκενα και όπου αυτοί οι σοροί σκιάζονται από δέντρα να αποκαλύπτονται
Μέτρο 6ο Διαχειριστικά μέτρα που ευνοούν τα ασπόνδυλα
α) Μέτρο 3β
β) Μέτρο 3ε
Μέτρο 7ο Διαχειριστικά μέτρα που ευνοούν την ιχθυοπανίδα
α) Διαχείριση των πληθυσμών των ιχθύων στα φράγματα της Λύρας και του Προβατώνα
β) Μέτρο 4δ
Μέτρο 8ο Διαχειριστικά μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
α) Ενέργειες για την αύξηση της συγκράτησης του εδαφικού/υπόγειου νερού
– Μείωση της ταχύτητας επιφανειακής απορροής
– Διατήρηση πλούσιου δασικού τάπητα
– Ευνόηση δασοπονικών ειδών με ισχυρό πασσαλώδες ριζικό σύστημα
– Δημιουργία μικροφραγμάτων και πολλαπλών υδατοσυλλογών
β) Ενέργειες για την αύξηση των αποθεμάτων άνθρακα σε ένα βέλτιστο επίπεδο
– Επιτάχυνση της αποσύνθεσης του δασικού τάπητα με κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς σε παροχές με ήπιες κλίσεις (<10%)
γ) Αραιώσεις για τη μη συσσώρευση βιομάζας και χρήση της ξυλείας σε κατασκευές ή ως καύσιμο για αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων
– Απομάκρυνση χειρονακτικά των ερικώνων με επιφανειακή κοπή σε απόσταση 50-100 μέτρων εκατέρωθεν των δρόμων κάθε κατηγορίας
δ) Αραιώσεις για τη διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους
– Καλλιέργεια νεοφυτείας και πυκνοφυτείας κατά θέσεις με μέριμνα διατήρησης κακόμορφων και με σπασμένους επικόρυφους ατόμων
Μέτρο 9o Διατήρηση των διακένων με βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων
Μέτρο 10ο Λοιπά μέτρα έργα και βελτιώσεις
-Έργα οίκοτουρισμού

-Καθαρισμός και στεγανοποίηση μικροφραγμάτων
Μέτρο 11ο Διαχείριση συστάδων και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων

dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: