Αρμοδιότητα εξέτασης, από το ΣΕΕΔΔ, πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη – Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης να ανακαλεί τέτοιες πράξεις

Αρμοδιότητα εξέτασης, από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη – Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης να ανακαλεί τέτοιες πράξεις, μετά από σχετική πρόταση σε έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ.

nsk

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου έγινε αποδεκτή η αριθ. 186/2016 γνωμοδότηση του Γ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που  αφορά στη φύση, το πεδίο, την έκταση και το αντικείμενο των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Η υπουργικά απόφαση αναφέρει τα εξής: «Επί των σχετικών ερωτημάτων, όπως αυτά διατυπώνονται στη γνωμοδότηση, γίνεται δεκτό ότι, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του και της αποστολής του, μπορεί να εξετάζει και υποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο και αποκλειστική αρμοδιότητα των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, όπως και τις πράξεις χαρακτηρισμού, με τη χρήση οιασδήποτε προβλεπόμενης μεθοδολογίας, και να κάνει σχετικές κρίσεις, εφ ́ όσον τούτο κρίνεται από τα όργανά του αναγκαίο για τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, αφού, άλλωστε, ο σκοπός λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των δύο οργάνων παρίστανται κατά νόμο διακριτές.

»Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των διατάξεων, σύμφωνα με τη σκέψη 13 της γνωμοδότησης, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μπορεί να προβαίνει σε έρευνα των σχετικών υποθέσεων χαρακτηρισμού, όπως έχει το δικαίωμα για την κατά το νόμο άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο πάντοτε της αποστολής του για τον εντοπισμό φαινομένων όπως η κακοδιοίκηση ή η μη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Διοίκησης, προκειμένου να προτείνει λύσεις, βελτιώσεις της νομοθεσίας, καθώς και λήψη σχετικών μέτρων και πρακτικών.

»Τα αρμόδια δασικά όργανα οπωσδήποτε δεν υπέχουν καμία υποχρέωση ανάκλησης των επίμαχων πράξεων χαρακτηρισμού βάσει των προτάσεων της έκθεσης ελέγχου, οι οποίες, άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, δεν δεσμεύουν τη Διοίκηση, καθόσον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ αυτές είναι αμετάκλητες και δεσμεύουν τα διοικητικά όργανα, όπως και τους ενδιαφερόμενους, μη δυνάμενες να ανακληθούν ή τροποποιηθούν ούτε και για τυπικούς λόγους νομιμότητας, αφού, μετά την έκδοσή τους υπόκεινται σε ακύρωση ή μεταρρύθμιση μόνο από τις αρμόδιες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ήδη Τεχνικές Επιτροπές Αντιρρήσεων) κατά τη θεσπιζόμενη από το νόμο ενδικοφανή διαδικασία. Εξαιρετικώς, σχετική ευχέρεια ανάκλησης των πράξεων χαρακτηρισμού από τα αρμόδια όργανα μπορεί να προκύπτει εάν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά την ουσιαστική κρίση της Διοίκησης, με βάση επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, ότι καταλείπονται σοβαρές αμφιβολίες, ως προς την ταυτότητα της έκτασης που έχει αποτελέσει αντικείμενο του χαρακτηρισμού εξαιτίας σημαντικών ατελειών του διαγράμματος, αντιφατικού περιεχομένου και σημαντικών αναντιστοιχιών μεταξύ της πράξης και του διαγράμματος.».

Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. 152790/970/21.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΠΝΦ4653Π8-ΕΝ8) Αποδοχή της αριθ. 186/2016 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΓνμδΝΣΚ 186/2016 Αρμοδιότητα εξέτασης, από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη – Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης να ανακαλεί τέτοιες πράξεις, μετά από σχετική πρόταση σε έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 24.02.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: