Δ/νση Δασών Σερρών: Παράταση προθεσμίας στον Κανονισμό ξυλείας

Η Διεύθυνση Δασών Σερρών σας γνωρίζει ότι:

Με την ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (ΦΕΚ 1492/Β΄) παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/29-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων», στην αρμόδια περιφερειακή αρχή Σερρών (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ).

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι:

  • Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κατ΄ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. Επιπλέον, σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (π.χ. ΟΤΑ, Μονές κ.λπ.), οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε.
  • Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ΄ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του

Η εγγραφή των υπόχρεων (εμπόρων ή Φορέων εκμετάλλευσης) είναι υποχρεωτική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση εφόσον η αίτηση τους υποβληθεί εντός της νέας ορισθείσας προθεσμίας.

Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή στην Π.Ε. Σερρών είναι: η Διεύθυνση Δασών Σερρών. Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Χρυσάνθη Αργυροπούλου & Μαρία Ντότη-Δασολόγοι. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321022633, Fax: 2321062086, e-mail Δ/νσης Δασών Σερρών: ddas-ser@damt.gov.gr.

Σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος), στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, μητρώα ή μη υποβολή της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9, διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και από τον ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας http://www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).

Διεύθυνση Δασών ΣερρώνΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: