6 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (4 θέσεις για δασολόγους)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος και Διάχυση αποτελεσμάτων» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014‐2020» και υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Τσιρογιάννη Ιωάννη, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, με έξι (6) ερευνητές – συνεργάτες.


Θέση 1: Διοικητικό προσωπικό
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλή (Γ1/C1).


Θέση 2: Δασολόγος–Περιβαλλοντολόγος, ειδικός σε θέματα επεξεργασίας εικόνων από UAV και ανάλυσης εικόνων.
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωτεχνικής Σχολής, Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενα σχετικά με τις Τεχνικές και Μεθόδους στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου
– Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office, ESRI ArcGIS, ENVI, ERDAS, e‐cognition, R language
– Γνώση επεξεργασίας δεδομένων UAV
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλή (Γ1/C1).


Θέση 3: Δασολόγος–Περιβαλλοντολόγος ειδικός στην λήψη δασοδιαχειριστικών δεδομένων.
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωτεχνικής Σχολής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενα σχετικά με τη δασική διαχειριστική
– Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office, ESRI ArcGIS, ERDAS, SPSS
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου άριστη (Γ2/C2)


Θέση 4: Μετεωρολόγος με εμπειρία στη διαχείριση χρονοσειρών μετεωρολογικών δεδομένων.
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωτεχνικής Σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
– Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office,
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλή (Γ1/C1).


Θέση 5 & 6: Γεωτεχνικός με εμπειρία σε εφαρμογές τηλεπισκόπισης.
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου Γεωτεχνικής σχολής, τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης
– Γνώσεις πληροφορικής: Microsoft Office, Autodesk AutoCad, ESRI ArcGIS, Adobe Photoshop/Illustrator, Corel Draw, Macromedia Flash
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλή (Γ1/C1)


Η έναρξη της συνεργασίας, ανά κωδικό θέσης, θα γίνει ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, αρχούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα λήξει το αργότερο έως τις 30/06/2019. Η διάρκεια της απασχόλησης ανά κωδικό θέσης είναι 5,7 ανθρωπομήνες. Η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπευθύνου του Έργου και Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 16/02/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Για αναλυτικές πληροφορίες, κριτήρια αξιολόγησης, βαθμολόγηση προσόντων, αμοιβές, υπόδειγα πρότασης, κ.λπ. δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικό αρχείο:
ΤΕΙ Ηπείρου – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 


Ενημερωθείτε για όλες τις αποφάσεις, ανακοινώσεις και προσκλήσεις πρόσληψης προσωπικού (ΠΕ Δασολογίας, ΤΕ Δασοπονίας, ΔΕ Ειδικοί δασικής προστασίας)  στους συνδέσμους «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και «ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

PROSLIPSEIS

.

.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: