Αλληλένδετες καθυστερήσεις μεταξύ Δασικών Χαρτών, Δασολογίου και Κτηματολογίου

Κοσμάς-Αριστοτέλης Δούκας
Δασολόγος-Τοπογράφος Μηχανικός
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας
adoucas@for.auth.gr

Ήδη από το Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 24), το Δασολόγιο αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Στις αναθεωρήσεις του 2001 και 2008 επαναλαμβάνεται και προστίθεται «Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους», του οποίου, όμως προϋπόθεση είναι οι Δασικοί χάρτες.

Παρόλα αυτά, παρατηρούνται διαχρονικές παλινωδίες στις Νομοθετικές ρυθμίσεις του Κτηματολογίου σε σχέση με τους Δασικούς χάρτες (ΔΧ) και το Δασολόγιο.

Στον ν. 4389/16 άρθρο 154 &8 αναφέρεται ότι στο δασολόγιο καταχωρούνται:

– Τα εμφαινόμενα στο δασικό χάρτη, δάση και δασικές εκτάσεις.

– Στο περιθώριο της κάθε μερίδας του Δασολογίου, σημειώνονται οι εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω καταστροφής ή αποψίλωσης της δασικής βλάστησης, καθώς και οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, που τίθενται σε χωριστό φάκελο».

Δηλαδή προστίθενται θεματικές πληροφορίες εντός των ορίων του κυρωμένου (και σε αναρτημένο βάσει του ν. 4467/17, αρ. 5, 6) Δασικού Χάρτη.

Όμως, διαχρονικά παρατηρούνται οι παρακάτω παλινωδίες:

– Στις Ερμηνείες του ορισμού δασικής έκτασης σε φρυγανότοπους:

Όσον αφορά το ποσοστό συγκόμωσης (σκίαση γης από δένδρα, όταν ο ήλιος είναι στο ζενίθ), προκειμένου να ερμηνευθεί ο όρος “αραιά βλάστηση” του ορισμού και έτσι να χαρακτηρισθεί μια έκταση ως δασική μεταβλήθηκε, όπως παρακάτω:

 • Ν. 998/79 άρθρο 3. Με ερμηνεία του, μέχρι το 1980 τα φρύγανα ήταν δασικές, ενώ μετά το 1980 τα φρύγανα δεν είναι δασικές εκτάσεις. Το ποσοστό συγκόμωσης για τον χαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων ανέρχεται στο 15%.
 • Ν. 3208/2003, τα φρύγανα είναι δασικές και η απαραίτητη συγκόμωση για δασικές εκτάσεις ανέρχεται στο 25%.
 • Ν. 3818/2010, τα φρύγανα είναι δασικές, σχετική εγκύκλιος ερμηνεύει με αριθμητικά δεδομένα δηλ. με συγκόμωση μικρότερη του 15% χαρακτηρίζονται ως Χορτολίβαδα, με συγκόμωση 15-25 % ως Δασικές, με συγκόμωση μεγαλύτερη του 25% ως Δάσος.

Με αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ 32, 33 και 34/2013, η χρησιμοποίηση μόνο αριθμητικών κριτηρίων* για τον χαρακτηρισμό, δεν είναι δεκτή.

* Με το π.δ. 32 (ΦΕΚ Α΄/2016) εισάγονται τα παραπάνω αριθμητικά του ποσοστού συγκόμωσης και ερμηνεύονται όροι οικολογικοί του ορισμού. Επί πλέον το ενδεικτικό μέγεθος ελάχιστης επιφάνειας που αποτελεί δάσος είναι τα 700 τ.μ από 3000 τ.μ, που προέβλεπε ο ν. 3208/2003.

 • Με τον Ν. 4280/2014 άρθρο 32 παρ. 4, τα φρύγανα είναι δασικές, απαραίτητη συγκόμωση για δασικές 15%-25%. Οι εκτάσεις παρ. 5α (πρώην 6β δηλ. βραχώδεις), 5β (πρώην 6γ δηλ. ημιορεινά και πεδινά χορτολίβαδα σε υψόμετρο μέχρι 100 μ. και κλίση <8-12%) προστατεύονται εκτός αν είναι ιδιωτικές. Οι 5α, 5β αναρτώνται μόνο στον πρόσφατο ορθοφωτοχάρτη όχι όμως στον ΔΧ. Με τον Ν. 4389/16 και τροπ. ν. 4467/17, άρθρο 6 παρ. 5, οι Χορτολιβαδικές 6β (5α), 6γ (5β) εξαιρούνται ανάρτησης στον ΔΧ, προκειμένου να προσδιορισθούν, αν είναι Δασικού χαρακτήρα (άρθ. 5 του π.δ. 32/2016).
 • Με την Y.A. 182363/2395/13.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ), αναμορφώνεται ο ΔΧ, με βάση διασταλτικές ερμηνείες της Νομοθεσίας για τα Φρύγανα ως Δασικές εκτάσεις. Με την Y.A. 183185/1282/7.6.2019, παρ. 7 (ΑΔΑ:ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ), δίνονται οδηγίες εφαρμογής επί γνωμοδότησης του ΤΣΔ (Τεχνικό Συμβούλιο Δασών) για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων της παρ. 5α άρθρου 3, ν. 998/1979 και για την αναμόρφωση του κυρωμένου ΔΧ από επιτροπές Δασολογίου και δίνεται η δυνατότητα κατάταξης δασικών εκτάσεων, σε χορτολιβαδικές δηλ. μη δασικές (5α).
 • Η Αναμόρφωση στον κυρωμένο ΔΧ γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση ή πράξεις διοίκησης (άρθρο 153 Κεφ.Η, παρ. 1, Τροπ. άρθρου 20, ν. 4389/16).

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, ή με δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί των πράξεων αυτών, είτε με διοικητικές πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν στο δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν». Μετά την μερική ή ολική κύρωση κατά πράξεων κύρωσης ΔΧ για τον χαρακτηρισμό) μόνο στο ΣτΕ (άρθρο 153 Κεφ. Ζ, Τροπ. άρθρου 19 παρ. 5 ν. 4389/16). Σε περίπτωση διόρθωσης αυτή γίνεται από ΕΠ.Ε.Α ή ΤΣΔ.

Σχόλιο.Η διαχρονική αλλαγή του ορισμού και οι Διασταλτικές ερμηνείες της Νομοθεσίας όπως είναι φυσικό, δημιουργεί σύγχυση και καθυστερήσεις από τις χρονοβόρες διεκδικήσεις-προσαρμογές, σε Επιτροπές και στο ΣτΕ.

– Εκδίδονται διαφορετικές Τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης ΔΧ διαχρονικά, για την εφαρμογή νόμων και Υπουργικών αποφάσεων (Έτη 1976, 2007, 2017, 2019), με αποτέλεσμα την μη τήρηση με τον ίδιο καθολικό τρόπο της δασικής νομοθεσίας σε όλη τη χώρα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις οι δασικοί χάρτες σε όλες τις περιοχές.

– Στην απόφαση (Y.A. 182363/2395/13.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ)), για τα φρύγανα δεν τονίζεται ότι με τον ν. 4280/14, άρθρο 32 παρ. 4 τα φρύγανα είναι δασικές μόνο όταν περικλείονται από δασικές το 1945 και όχι μόνο σήμερα.

– Η μη ανάρτηση 5α, 5β δημιουργεί καθυστερήσεις στο ΔΧ, παλινωδίες μεταξύ ΔΧ και Δασολογίου, μέχρις ότου διαπιστωθεί ο Δασικός-προστατευτικός χαρακτήρας τους. Ακόμη, μετά από πυρκαγιά έχουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις έκδοσης βεβαιώσεων του δασικού χαρακτήρα ακόμη και από το στάδιο της θεώρησης του ΔΧ, χωρίς να εξετάζεται η οικολογική-προστατευτική σημασία του, π.χ. ν. 4576/18 άρθρο 5, παρ. 1.

– Αλληλοεπικάλυψη επιτροπών ΔΧ με τις του Δασολογίου με συνέπεια καθυστερήσεις, όταν οι επιτροπές Δασολογίου έχουν την δυνατότητα να ακυρώνουν τις αποφάσεις ΕΠ.Ε.Α (Y.A.183185/1282/7.06.2019, παρ. 7 (ΑΔΑ:ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ)).

– Στον φορέα του κτηματολογίου και τις Αρμοδιότητες κατάρτισης ΔΧ

Όσον αφορά τον φορέα του κτηματολογίου με τον:

 • Ν. 1647/1986, φορέας ο ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματογραφήσεων Χαρτογραφήσεων Ελλάδος), ως ΝΠΔΔ.
 • Ν. 2308/95 (Απόφαση 81706/6085/6-10-1995/ΦΕΚ 872Β/19-10-1995), φορέας η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 • Ν. 4164/2013 «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε», φορέας ο ΕΚΧΑ Α.Ε.
 • Ν. 4512/18, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ιδρύεται νέος δημόσιος φορέας, με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον οποίο θα απορροφηθούν το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφησης (ΕΚΧΑ) και τα υποθηκοφυλακεία –Κτηματολογικά γραφεία, ως ΝΠΔΔ.

Όσον αφορά τις Αρμοδιότητες κατάρτισης ΔΧ με τον:

 • Ν. 248/76, αρμόδια η δασική υπηρεσία.
 • Ν. 3889/10, αρμόδια η Διεύθυνση δασών Περιφέρειας.
 • Ν. 4164/13, αρμόδια η Διεύθυνση δασών Περιφέρειας μόνο τη θεώρηση, αρμόδια για λοιπά στάδια, ο ΕΚΧΑ.
 • Ν. 4389/16, σε όλη την διαδικασία, αρμόδια η Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σχόλιο. – Τα παραπάνω (αρμοδιότητες, φορέας) σε συνδυασμό και με την καθυστέρηση της κατάρτισης και έγκρισης της κωδικοποίησης της δασικής Νομοθεσίας (ν. 4280/14, άρθρο 60, που απαιτεί σε 1 χρόνο), δημιούργησαν σύγχυση στην διοίκηση με αποτέλεσμα την αδυναμία έγκαιρης κατάρτισης των Δασικών χαρτών και Δασολογίου.

– Στις Επιστημονικές σταθμίσεις από μη εξειδικευμένο προσωπικό (Σύνταγμα, άρθρο 24).

– Σε εκκρεμότητα, οι ρυθμίσεις από αντισυνταγματικές διατάξεις για τις Οικιστικές πυκνώσεις και τις εξαγορές εκχερσωμένων αγρών, η χρήση εγκαταλειμμένων ορεινών-ημιορεινών αγρών διανομής ή εποικισμού χωρίς ενδιαφέρον αντίρρησης για αξιοποίηση και δασωμένων αγρών χωρίς ενδιαφέρον -δυνατότητα δενδροκαλλιέργειας, όταν παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος (Ν. 4617-19, αρθ. 4, παρ. 3).

– Κατά το άρθρο 17. ν. 4512/18, στην κεντρική υπηρεσία στο τεχνικό τμήμα προβλέπεται ο διορισμός με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 4 γεωτεχνικών και 7 Δασολόγων, όχι όμως και στα περιφερειακά κτηματολογικά γραφεία.

Σχόλιο.Η εκκρεμότητες αυτές θα οδηγήσουν σε αναμόρφωση ΔΧ και Δασολογίου με συνέπεια χρονοβόρες διαδικασίες σε Επιτροπές και στο ΣτΕ.

Η Διαχείριση υλικού φυσικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια των περιφερειακών κτηματολογικών γραφείων χωρίς επαρκή αριθμό Δασολόγων, θα γίνεται από μη ειδικούς, παρά το αρθ. 24, παρ. 2 του Συντάγματος.

– Οι επιτρεπτές επεμβάσεις (ν. 4280/14, αρθ. 36), μεταβάλλουν τους ΔΧ και το Δασολόγιο. Πολλές φορές διεξάγονται με αμφίβολου αξίας Μ.Π.Ε (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) από μη ειδικούς, χωρίς το χαρτογραφικό υπόβαθρο των ΔΧ και χωρίς τις απαραίτητες επιστημονικές σταθμίσεις (Σύνταγμα, άρθρο 24).

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα σύστημα αλληλοεπιδράσεων μεταξύ ΔΧ και Δασολογίου με επιπτώσεις στο Εθνικό κτηματολόγιο και την προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος, που όμως δεν αντιστοιχίζεται με ικανό αριθμό Δασολόγων στα κτηματολογικά γραφεία (ν. 4512/18), σύμφωνα και με το άρθρο 24, παρ. 2 του Συντάγματος. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε θα έπρεπε άμεσα να ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό, που θίγει εκτός από το φυσικό περιβάλλον και τα επαγγελματικά δικαιώματα Δασολόγων.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 08.12.2019

Διαβάστε επίσης:
Προστασία φυσικού Περιβάλλοντος και Δασικοί χάρτες
«Δασικό Κτηματολόγιο & Δασικοί Χάρτες»ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: