Έννομη προστασία κατά παράνομης οικοδομικής άδειας: εισαγωγή

Παναγιώτης Γαλάνης,
Δικηγόρος Περιβαλλοντικού – Πολεοδομικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας,
Υπ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ
panagiotisgln@gmail.com

Η χορήγηση οικοδομικής άδειας δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου τη νομιμότητα εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών. Πολλάκις τυγχάνει στην πράξη η χορηγηθείσα οικοδομική άδεια να είναι παράνομη, για πολλούς λόγους.

Για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης εν γένει, προβλέπεται στον Ν. 4495/2017 διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τα στάδιά της. To θέμα αυτό ρυθμίζεται στα άρθρα 44-45.

Ανάκληση οικοδομικής άδειας

Χορηγηθείσα οικοδομική άδεια είναι δυνατόν να ανακληθεί, μόνον αν:

  1. διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή συντρέχει της, ειδικώς προβλεπόμενος λόγος ανάκλησης. Η πράξη ανακλήσεως πρέπει να στηρίζεται σε ειδική αιτιολογία, με την οποία προσδιορίζεται κατά τρόπο συγκεκριμένο και σαφή η νομική πλημμέλεια, που αποδίδεται στην ανακαλουμένη άδεια ή της λόγος, που επιτρέπει την ανάκληση ή

  2. η έκδοσή της στηρίχθηκε σε στοιχεία, τα οποία επικαλέσθηκε ή προσκόμισε ο αιτούμενος την έκδοσή της και αποδεικνύονται εκ των υστέρων αντικειμενικώς ανακριβή, συνέπεια δε της ανακρίβειας της είναι ότι η άδεια εξεδόθη επί τη βάσει διατάξεων, της οποίες δεν θα μπορούσε νομίμως να στηριχθεί η έκδοσή της, αν δεν υπήρχε η ανακρίβεια.

Λοιπές πλημμέλειες που δικαιολογούν ανάκληση άδειας

Πλημμέλεια που δικαιολογεί ανάκληση αδείας ανέγερσης οικοδομής ή άλλης κατασκευής πρέπει να αφορά την ίδια την άδεια και όχι την εκτέλεσή της, δεδομένου ότι τυχόν υπερβάσεις κατά την εκτέλεση της άδειας έχουν μεν τις κατά νόμο προβλεπόμενες δυσμενείς συνέπειες (χαρακτηρισμό κατασκευών ως αυθαιρέτων, κατεδαφίσεις κ.λπ.), δεν δύνανται όμως να θεμελιώσουν λόγο ανάκλησης της αδείας. Διατάξεις με τις οποίες επιτρέπονται κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους ή πάνω από αυτούς δεν είναι συμβατές με τη συνταγματική επιταγή για τον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της Χώρας.

Αρμόδιο δικαστήριο για ακύρωση της οικοδομικής άδειας ή της άρνησης ανάκλησής της

Η οικοδομική άδεια προσβάλλεται δικαστικά ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου (Ν. 702/77) με αίτηση ακυρώσεως.




ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: