Κοινωφελές Πρόγραμμα: 94 θέσεις οκτώ ειδικοτήτων στις Δασικές Υπηρεσίες

Ξεκίνησε την Παρασκευή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Στις δασικές υπηρεσίες προβλέπεται η τοποθέτηση συνολικά 94 ατόμων, από οκτώ ειδικότητες, ως εξής:

Εκπ. επίπεδο Ειδικότητα Θέσεις
ΠΕ Δασολόγων 44
ΠΕ Διοικητικού 7
ΤΕ Δασοπόνων 3
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας* 28
ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού 2
ΔΕ Κλητήρων – Οδηγών Β κατ. 4
ΥΕ Εργάτες υλοτομίας 3
ΥΕ Εργατών πρασίνου 3
Σύνολο 94

* Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

O αριθμός των διατιθέμενων θέσεων ανά Δασική Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

(πατήστε για άνοιγμα αρχείου)

Στις διατιθέμενες θέσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται και θέσεις για δασολόγους, δασοπόνους ή τεχνολόγους γεωπονίας σε δήμους ή περιφέρειες ή άλλες υπηρεσίες. Συνολικά προβλέπονται 70 θέσεις για δασολόγους, 14 θέσεις για δασοπόνους και σημαντικός αριθμός για τεχνολόγους γεωπονίας με αποδεκτό το πτυχίο δασοπονίας ή δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο συνολικός αριθμός των διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (xlsx). Δείτε σε ξεχωριστούς πίνακες τις θέσεις – ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ  –  ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ – .

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού http://www.oaed.gr

Έναρξη νέου Προγράμματος 

18-02-2022 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Τύπου

18-02-2022 Δημόσια Πρόσκληση

18-02-2022  ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-02-2022)

18-02-2022 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ634/Β/14-02-2022)

18-02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

18-02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο – Ειδικότητες)

18-02-2022ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)

18-02-2022ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2)

Έντυπα Προγράμματος 

Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα για δελτίο ΕΞΟΔΟΥ

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση

Παρουσιολόγιο

Πίνακας Τοποθέτησης Ωφελουμένων

 
ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: