Το τελικό κείμενο των διατάξεων για τους δασωθέντες αγρούς

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ψηφισθέν νομοσχέδιο) που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τις διατάξεις για τους δασωθέντες αγρούς (άρθρο 93), τη ολοκλήρωση της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ (άρθρο 47-55), και την οριοθέτηση οικισμών (άρθρο 85).

Με τη δημοσίευση του τελικού κειμένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες, θα γνωρίζουμε τον αριθμό του νόμου και οι διατάξεις θα αποκτήσουν και τυπική ισχύ.

Για το ίδιο θέμα: Στο Ν. 4915/2022 οι διατάξεις για δασωθέντες αγρούς και μεταφορά Δασικών Υπηρεσιών

Άρθρο 93
Δασωθέντες αγροί – Αντικατάσταση άρθρου 67 ν. 998/1979

Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 67
Αγροί που άλλαξαν µορφή

1. Το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας σε εκτάσεις που εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, µε αγροτική µορφή που δασώθηκαν µεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη µορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δηµόσιο δεν θεµελιώνει δικαιώµατα κυριότητας βάσει τίτλου.

Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόµη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

2. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, τότε εµβαδόν αυτών έως τριάντα (30) στρέµµατα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωµα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώµατα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάµει τίτλων νόµιµα µεταγεγραµµένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Προϊστάµενο της Επιθεώρησης Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής στον οποίο υπάγεται η αρµόδια Δασική Υπηρεσία, µετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νοµό. Ειδικά, για εκτάσεις µεγαλύτερες των πέντε (5) στρεµµάτων, προκειµένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, µε βάση σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκµετάλλευσης,
β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47, και
γ. η συγκεκριµένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της µε τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση µε φυσική αναγέννηση, µετά το πέρας της γεωργικής εκµετάλλευσης.

Η οικονοµοτεχνική µελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα της έκτασης, συντάσσεται και υπογράφεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 47 και εγκρίνεται µε την άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης.
Το περιεχόµενο της µελέτης ορίζεται στο Παράρτηµα της υπό στοιχεία οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2860).
Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέµβασης του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας περί επιτρεπτών επεµβάσεων.

3. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και επιτρέπεται η αποµάκρυνση της φυόµενης δασικής βλάστησης, µετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νοµό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου να αποδείξει το έννοµο συµφέρον του να αιτηθεί την αποµάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει µε την αίτησή του είτε συµβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νοµικός δεσµός του µε το ακίνητο. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

4. Ο ειδικότερος χαρακτηρισµός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειµένης της εφαρµογής του άρθρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτηµένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), ακόµη και αν η συγκεκριµένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτηµένο δασικό χάρτη, εφαρµόζεται το άρθρο 14.

5. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεµάχια, τα οποία εµφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες µε αγροτική µορφή και δασώθηκαν µεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη µορφή που απέκτησαν αργότερα.»

Δείτε ολόκληρο το ψηφισθέν νομοσχέδιο (ΕΔΩ)
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , ,

2 replies

  1. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυία για να κατανοήσει κάποιος την αξία της οικοδομήσιμης γης στη Μεσόγειο. Με μηδέν κεφάλαιο και μηδέν κόστος, ποιός “επενδυτής” θα αντισταθεί; Ο τόπος καταναλώνεται κομμάτι-κομμάτι. Ό,τι δημόσιο δεν αλώνεται από τις ΑΠΕ γίνεται ξενοδοχεία ή apartments κυρίως για Ευρωπαίους, Άραβες-Ασιάτες και ελάχιστους ιθαγενείς. Όσο για τους αγρότες (νέους και παλιούς) για κάποιους λόγους ωθούνται να νοικιάζουν τα χωράφια τους για φωτοβολταϊκά.
    Με τους τελευταίους νόμους η κατάσταση στο φυσικό περιβάλλον της χώρας είναι “να προλάβουμε όσα περισσότερα τώρα που μπορούμε…”

    • Από την άλλη,για πολλούς που στους χάρτες του 45 η του 60,φαίνεται ξεκάθαρα πως οι εκτάσεις ήταν καλλιεργήσιμες,για τις οποίες και έχουν τίτλους ιδιοκτησίας,αλλά για διάφορους λόγους μετά αφέθηκαν,λύνεται ένα χρόνιο προβλημα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: