ΦΕΚ – ΚYA: Kαθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η μεταφορά πιστώσεων, η στέγαση υπηρεσιών και ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αναλυτικά, η ΚΥΑ με στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β΄ 2415) προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1

Τον καθορισμό των διοικητικών λεπτομερειών της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών και του προσωπικού του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. (Α ́ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α ́ 156), στο πλαίσιο της παρ. 5 του άρθρου τρίτου, ως εξής:

1. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας συντάσσουν και υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αμελλητί, για όλο το προσωπικό που μεταφέρεται δυνάμει της προαναφερόμενης Π.Ν.Π. σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4915/2022, Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η εργασιακή σχέση, η κατηγορία, ο κλάδος/ ειδικότητα, η ημερομηνία διορισμού, ο βασικός τίτλος σπουδών που κατέχουν, μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, γνησιότητες και συνάφειες αυτών, αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας δημοσίου ή και ιδιωτικού τομέα, θέση ευθύνης καθώς και υπηρεσία που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, βαθμός και ημερομηνία προαγωγής σε αυτόν καθώς και πλεονάζων χρόνος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, μισθολογικό κλιμάκιο και ημερομηνία απόκτησης αυτού, βαθμολογία εκθέσεων αξιολόγησης τελευταίας τριετίας, άδειες άνευ αποδοχών, αποσπάσεις, μετατάξεις, πειθαρχικές ποινές καθώς και πειθαρχικές εκκρεμότητες. Επιπροσθέτως, υποβάλλουν ηλεκτρονικό αρχείο (excel) στο οποίο αποτυπώνονται τα ανωτέρω.

2. Τα προσωπικά μητρώα και οι φάκελοι μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και λοιπά αρχεία που αφορούν στο προσωπικό αυτό, μεταφέρονται με ευθύνη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, μετά την παραλαβή των ανωτέρω, έχει την ευθύνη της φύλαξής τους. Με ευθύνη του Προϊσταμένου των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) συντάσσονται και αποστέλλονται οι μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) προς την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι Διευθυντές Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εξουσιοδοτούνται να αποστέλλουν βάσει του τηρούμενου αρχείου τα απαιτούμενα στοιχεία προς τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τα στοιχεία μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

3. Oι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ευθύνονται για την συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές προβλέψεις, την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, τον προγραμματισμό, την κατάρτιση και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού και Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων του Γ.Λ.Κ. και της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Οι πληρωμές των δαπανών του Π.Δ.Ε. των Δασικών Υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών που ορίζονται διαχειριστές έργου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών (Β’ 2857).

4. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, οφείλουν να συνεργασθούν με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί με τον αποδοτικότερο και ασφαλέστερο τρόπο η υποβολή των στοιχείων του Μητρώου Υπαλλήλων για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται ως ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφότυπο και δομή που προσδιορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και το ν. 4624/2019 (Α ́137).

5. Οι κενές και δεσμευμένες θέσεις των Δασικών Υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την ισχύουσα πράξη κατανομής την 1η Αυγούστου 2021, μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες συνεχίζει να υπηρετεί στις υπηρεσίες αυτές έως τη λήξη της απόσπασής του.

7. Προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις Δασικές Υπηρεσίες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζει να υπηρετεί στις υπηρεσίες αυτές έως τη λήξη της απόσπασής του.

8. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), προϊστάμενοι στις Δασικές Υπηρεσίες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π., τοποθετούνται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εξής:

α. Επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες που μεταφέρονται, υπάλληλοι, οι οποίοι, κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος, ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου ύστερα από επιλογή ή/και τοποθέτηση ή/ και βάσει ειδικών διατάξεων.

β. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης εκάστοτε επιπέδου, προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων, με εξαίρεση τα Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών όπου τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, για τις θέσεις ευθύνης του αυτού επιπέδου. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

γ. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που αναφέρονται στις περ. (α) και (β) του παρόντος άρθρου λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007. Αν κενωθούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που πληρώθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περ. (α) και (β) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αναπλήρωσης.

9. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. και έως τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου εκάστης ΕΕΔΠ, το προσωπικό των ΕΕΔΠ, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Υποστηρικτικής Λειτουργίας.

10. Στην έδρα εκάστης ΕΕΔΠ συστήνεται Υπηρεσιακό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4369/2016 και Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 146Β του ν. 3528/2007 καθώς και Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α ́ 33) για το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε ΕΕΔΠ, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της παρ.10, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων ανά ΕΕΔΠ με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προθεσμίες διενέργειας των εκλογών αυτών τάσσονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ ́ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων τη υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.09.1988 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Β ́ 684), στο πλαίσιο της οποίας διεξάγονται.

12. Οι Προϊστάμενοι των ΕΕΔΠ αξιολογούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Δασών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β ́ του ν. 4369/2016.

13. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση τις πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις των μεταφερόμενων Δασικών Υπηρεσιών με μέριμνα και ευθύνη των δευτερευόντων διατακτών. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέρχονται αυτοδίκαια οι πόροι των μεταφερόμενων Δασικών Υπηρεσιών. Για πάσης φύσεως έργα, πράξεις, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποι- ούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθίσταται καθολικός διάδοχος ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ανωτέρω έργα, πράξεις, δράσεις και προγράμματα καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέρχονται αυτοδίκαια οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και οι πόροι των Δασικών Υπηρεσιών.

14. Η υλικοτεχνική υποδομή, τα υπηρεσιακά οχήματα, τα μηχανήματα έργου, τα ακίνητα και κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις των μεταφερόμενων Δασικών Υπηρεσιών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης έγκρισης, με μέριμνα και ευθύνη αυτών.

15. Η χρήση και η διαχείριση των ως άνω υποδομών ανήκει στις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, οι οποίες αναλαμβάνουν τη φύλαξη, τη συντήρησή τους καθώς και την συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο πλαίσιο της τήρησης του μητρώου παγίων. Τα ως άνω στοιχεία γνωστοποιούνται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις ενεργείς συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που έχουν συναφθεί για τη στέγαση των Δασικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, ή υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως αναλογικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

17. Η μεταφορά πιστώσεων των προϋπολογισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διενεργείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 2/94263/ ΔΠΓΚ/21.12.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5860), (Α.Δ.Α.: ΩΕΣ1Η-ΒΗΔ).

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 (Β΄ 2415) Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α ́ 156).

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: