Προστατευόμενες Περιοχές: Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής διαχείρισής τους

Στην έγκριση του Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) βελτίωσης της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4685/2020, προχώρησαν οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Σύμφωνα με τη σχετική κ.υ.α., βασικός στόχος του ΣΔ είναι η συμβολή του στην εφαρμογή της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας καθώς και η ενίσχυση του επιτελικού και του συντονιστικού ρόλου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) σχετικά με τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΣΔ είναι οι εξής:

 1. Η υποστήριξη οργάνωσης της δομής, της λειτουργίας και της διοίκησης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και γενικότερα του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές «Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ» του άρθρου 26 του ν. 4685/2020.
 2. Η ολοκλήρωση της υποκατάστασης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου προβλεπομένων στο ν. 4519/2018 (Α’25), από τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 καθώς και η εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής και διοικητικής υποδομής για τη λειτουργία των ΜΔΠΠ.
 3. Η εκπόνηση των κατάλληλων προγραμματικών, συμβασιακών και επιχειρησιακών εργαλείων, με τα οποία δημιουργούνται οι συστημικές σχέσεις των φορέων του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών με στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές καθώς
  και την έναρξη της υλοποίησης των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
 4. Η συνεισφορά στην ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών των προστατευόμενων περιοχών, με την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων, υπό ενιαία ταυτότητα και προγραμματισμό.
 5. Η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για είδη και τύπους οικοτόπων, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και τα σχετικά Σχέδια Δράσης.
 6. Η συμβολή στη δημιουργία και λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης καθώς και του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 9 του ν. 4635/2019 (Α’167).

Δράσεις και έργα

Το ΣΔ για την επίτευξη των στόχων του περιλαμβάνει τις παρακάτω δέσμες δράσεων και έργων:

 1. Δράσεις για το Σύστημα Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών.
 2. Δράσεις για την προστασία της Βιοποικιλότητας και την Κλιματική Αλλαγή.
 3. Δράσεις για την ενεργοποίηση των πολιτών.
 4. Έργα υποδομής.
 5. Δράσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Υλοποίηση Δράσεων

 1. Οι δράσεις υλοποιούνται ύστερα από εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους μέσω ενωσιακών πόρων, ιδίων πόρων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. καθώς και άλλων χρηματοδοτικών ή/και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σύμφωνα με τον ν. 4685/2020.
 2. Υπηρεσίες και Φορείς υλοποίησης του ΣΔ είναι ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που συγκροτούν σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο το Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4685/2020.

Διοίκηση – Παρακολούθηση και Εποπτεία του ΣΔ

 1. O Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. είναι αρμόδιος για τη διοίκηση, παρακολούθηση, επικαιροποίηση και εποπτεία της υλοποίησης του ΣΔ.
 2. Οι προϋπολογισμοί και τα χρονοδιαγράμματα του ΣΔ που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι είναι ενδεικτικοί και οριστικοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ύστερα από την εξειδίκευσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προδιαγραφές και τους όρους των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Χρονική διάρκεια – Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης

Το ΣΔ έχει χρονική διάρκεια τρία (3) έτη, με καταληκτικό το έτος 2023, και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΣΔ ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ενημερώνει ανά τετράμηνο τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υποβολή Έκθεσης Προόδου εφαρμογής του ΣΔ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 του 4685/2020.

Η ετήσια επικαιροποίηση του ΣΔ κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 42 του 4685/2020, διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ.

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/50714/1767/20.05.2022 (Β΄ 2566) Έγκριση Σχεδίου Δράσης βελτίωσης της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4685/2020 (Α΄92).


ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: