Πρόσκληση για σύμβαση στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2022».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 κια ώρα 14:00.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Δασολογίας ή ΑΕΙ Γεωπονίας ή ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΤΕΙ Δασοπονίας ή ΑΤΕΙ Γεωπονίας ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε ερευνητικά προγράμματα / έργα συναφή με το αντικείμενο του Έργου (διαλογή και προσδιορισμός εντόμων, διαλογή καταγραφή και αναγνώριση ειδών εντομοπανίδας με έμφαση στην ομάδα των κολεοπτέρων).
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 15 Δεκεμβρίου 2022.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: