Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4900 Β΄) και αναρτήθηκε στη διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΑΛΛ4653Π8-ΛΜΓ), η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Αμυρά με τις ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

Ειδικότερα, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2023,

 1. απαγορεύεται η θήρα στις ζώνες Α και Α1 του Αμβρακικού κόλπου, και
 2. επιτρέπεται η θήρα στις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6, στα πλαίσια πάντα της ισχύουσας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης θήρας.

Από την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού το 2008, το κυνήγι στην περιοχή απαγορεύτηκε με σχετική απόφαση για τρία χρόνια, η οποία παρατάθηκε άλλες δύο φορές έως το 2013, προκειμένου να μελετηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη θηροφύλαξη και την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Κι αυτό διότι στον Υγρότοπο του Αμβρακικού είχαν καταγραφεί φαινόμενα λαθροθηρίας (ενδεικτικά 123).

Το 2013, με απόφαση του τότε αρμόδιου υπουργού, Σταύρου Καλαφάτη, επιτράπηκε το κυνήγι, κατά την κυνηγετική περίοδο 2013−2014, σε συγκεκριμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου και διατηρήθηκε η απαγόρευση στην έκταση της ζώνης Α και Α.1. Από το επόμενο έτος, με αποφάσεις των εκάστοτε αρμόδιων υπουργών παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των ρυθμίσεων της απόφασης του κ. Καλαφάτη.

Και η φετινή υ.α. ορίζει ότι οι Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο Τοπικό σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοπικό Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» (Β’ 4190).

Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς σε συνεργασία με τις οικείες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Ε’ Κ.Ο.Η και Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.) θα μεριμνήσουν στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης»:

 1. Για τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών παρακολούθησης και εποπτείας των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται ή μη, η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων και τη λήψη τοπικών μέτρων ενισχυτικών για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη.
 2. Για τον έλεγχο των χωρικών απαγορεύσεων στον πυρήνα του Ε.Π.Υ.Α (Βάλτος της Ροδιάς και μεγάλες λιμνοθάλασσες).
 3. Για τη συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και ιδίως για την συγκρότηση μικτών περιπόλων και τον τρόπο ελέγχου στις βάρκες και τις γαΐτες που κινούνται στον Αμβρακικό ώστε να αποτρέπεται η χρήση πλωτών μέσων για λαθροθηρία (υποχρέωση αναγραφής ονόματος, λιμανιού, λεμβολογίου και αριθμού).
 4. Για την αξιοποίηση των πλωτών και λοιπών μέσων για την κίνηση των μικτών περιπόλων, τη λειτουργία παρατηρητηρίων και την επισκευή των υπαρχουσών υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς.
 5. Για τη δημιουργία χάρτη με τις θέσεις επόπτευσης στο Εθνικό Πάρκο.
 6. Για τη συνεργασία τους για την τήρηση κοινής μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών λαθροθηρίας (σύνταξη κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής).
 7. Για την πραγματοποίηση συστηματικών ελέγχων από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο., για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
 8. Για τη συνεργασία με λοιπές υπηρεσίες και φορείς για τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στα θέματα αρμοδιότητάς τους που θα αφορούν στη διακίνηση και εμπορία υδρόβιων θηραμάτων.
 9. Για την εκπόνηση, προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή
  πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.

Για το σκοπό του συντονισμού και της εποπτείας των ανωτέρω μέτρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται να υλοποιηθούν για τον έλεγχο της θηρευτικής δραστηριότητας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο του Αμβρακικού, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ, Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ (συντονιστής) και των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και εκπρόσωποι της Μονάδας Διαχείρισης Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., της Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε. και της Ε’ Κ.Ο.Η. Οι ανωτέρω Φορείς θα γνωρίσουν άμεσα στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ τα ονόματα και τις ιδιότητες των εκπροσώπων τους για την συγκρότηση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου. Στις συνεδριάσεις του οργάνου καλείται υποχρεωτικά και εκπρόσωπος θεματικής περιβαλλοντικής οργάνωσης πανελλήνιας εμβέλειας.

Μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2022-2023 και μέχρι την 31η Μαΐου 2023, θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σε συνάντηση εργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που θα αφορούν ιδίως τη λήψη και την αποτελεσματικότητα των ειδικών μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση καθώς και των σχετικών προβλέψεων του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης» για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Υγροτόπων Αμβρακικού, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 (Β’ 4190) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/94090/3093/16.09.2022 (Β΄ 4900) Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Θήρα, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: