Καυσόξυλα: Κάλυψη των ατομικών αναγκών και έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος καλούνται οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες να εξαντλήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν για τη κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των ορεινών περιοχών (δασόβιος και παραδασόβιος πληθυσμός), σε καυσόξυλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και παρέχονται οδηγίες για την έκδοση σχετικών Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (ΔΑΔ).

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου που υπογράφει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς:

ΘEMA: Κάλυψη των ατομικών αναγκών και έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων.

Σχετ.:

1. Το από 19/09/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/94795/3111/19/09/22).
2. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7).
3. Ο ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182).
4. Το π.δ. 126/1986 «Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς» (Α΄ 44).
5. Η με Α.Π. 179393/3128/18-12-2012 εγκύκλιός μας «Ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα» (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-ΤΧ6).
6. Η υπ’ αρ. 151364/675/21-02-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» (Β’ 821), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 161972/2548/11-10-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3665).

Η ήδη επικρατούσα διεθνής ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την επερχόμενη χειμερινή περίοδο στην πατρίδα μας καθιστά επιβεβλημένη την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την κατά το μέγιστο δυνατόν κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των ορεινών περιοχών (δασόβιος και παραδασόβιος πληθυσμός), σε καυσόξυλα. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες να εξαντλήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν προς ικανοποίηση της ανωτέρω ανάγκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τονίζοντας το περιεχόμενο της ανωτέρω (5) σχετικής εγκυκλίου μας για την έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (ΔΑΔ).

Διευκρινίζουμε ιδιαίτερα τα παρακάτω:

1. Σε ότι αφορά τα διαχειριζόμενα δάση βάσει εγκεκριμένων μελετών ή πινάκων υλοτομίας τα οποία περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Εκμετάλλευσης τρέχοντος έτους των οικείων Διευθύνσεων Δασών (κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 117 του Δασικού Κώδικα) και των οποίων η εκμετάλλευση είτε παραχωρήθηκε σε Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας (ΔΑΣΕ), σύμφωνα με το άρθρο 136Α του Δασικού Κώδικα (ΔΚ) και το π.δ. 126/1986, είτε ανατέθηκε σε ΔΑΣΕ με το άρθρο 137 του ΔΚ, θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την διάθεση των καυσοξύλων στους κατοίκους, σύμφωνα με την ανωτέρω (6) σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ). Για τυχόν αδιάθετες συστάδες των παραπάνω προγραμμάτων να γίνει κάθε προσπάθεια να ανατεθούν άμεσα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ΔΑ.Σ.Ε., δεδομένου ότι σύμφωνα με τον ν. 4423/2016 και εφόσον δεν απαγορεύεται από το καταστατικό τους, αυτοί μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλη την χώρα.

Τονίζουμε ότι οι ΔΑ.Σ.Ε. τυγχάνουν του προνομίου της κατά προτεραιότητας εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών, με μέριμνα της Πολιτείας και ψήφιση σχετικών με αυτό το θέμα διατάξεων, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας τους και συνεργασίας αυτών με τις Δασικές Υπηρεσίες, της αναγνώρισης του έργου που επιτελούν, καθώς και της ανάγκης στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Οφείλουν όμως να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κάλυψης των ατομικών αναγκών των κατοίκων (για την υποχρέωσή τους αυτή, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των ΔΑ.Σ.Ε. της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας της εκάστοτε δασικής υπηρεσίας). Κατανοώντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες δημιουργούν ανάγκη αναπροσαρμογής των τιμών υλοτομικών και λοιπών εργασιών γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς ΥΠΕΝ για την αύξησή τους από το επόμενο διαχειριστικό έτος.

Στα παραπάνω δάση, μετά το πέρας των υλοτομιών, δύναται να εκδίδονται οι ΔΑΔ του εδαφίου Γ της ανωτέρω (6) σχετικής Υπουργικής Απόφασης:

«Γ. Επιτρέπεται ατελώς η συλλογή και η διαμόρφωση υπολειμμάτων υλοτομιών κωνοφόρων και πλατύφυλλων, διαμέτρου άνω των 6 εκ., από τους μόνιμους κατοίκους των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, η διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκεται μέσα ή συνορεύει με δημόσια δάση ή όσων έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές, μετά από έκδοση Δασικής Διαχειριστικής Διάταξης από την οικεία δασική υπηρεσία».

2. Για τις υπόλοιπες περιοχές, για τις οποίες δεν υφίστανται εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας, δύναται να εκδίδονται ΔΑΔ για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των ως άνω περιοχών, με την λήψη ταυτόχρονα όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή καταστροφής ή υποβάθμισης των δασών. Οι ΔΑΔ αυτές αφορούν κυρίως σε κατακείμενα, ασθενή, στρεβλά και κουφαλερά άτομα κλπ. σε ξερή ή χλωρή κατάσταση και δευτερευόντως (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) σε ιστάμενα δέντρα που είναι ακατάλληλα για την παραγωγή τεχνικής ξυλείας, καθώς και σημαντικών για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την διατήρηση και ανάπτυξη της άγριας πανίδας, κατόπιν προσήμανσης, υπό τον έλεγχο και τις ακριβείς οδηγίες της οικείας δασικής υπηρεσίας.

3. Ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα δύναται επίσης να καλύπτονται από την διενέργεια έκτακτων καρπώσεων, σε δάση που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως περιπτώσεις χιονοθλασιών, ανεμορριψιών, πυρκαγιών κλπ., κατόπιν σύνταξης πίνακα υλοτομίας ή υπολογιστικού πίνακα. Επίσης, σε περιπτώσεις κατασχέσεων παρανόμως υλοτομημένων δασικών προϊόντων, ή σε περιπτώσεις υλοτομιών απαραίτητων για την εκτέλεση τεχνικών έργων. Πλέον αυτών, μπορεί να διατίθενται καυσόξυλα για ατομικές ανάγκες κατοίκων και από την εκπόνηση προγραμμάτων δασοπροστασίας που περιλαμβάνουν χειρισμούς της βλάστησης (αραιώσεις, κλαδεύσεις, καθαρισμοί κλπ.)», όπως αυτά που ήδη εκτελούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών. Δύναται ακόμη να επιτραπεί η συλλογή, ατελώς, και η υλοτομία αυτοφυών δασικών δέντρων φυόμενων εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων.

4. Όπου απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 188 «Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας», του ν. 4764/2020 (Α’ 256). Τονίζουμε ότι ο έλεγχος της ιδιότητας του κατοίκου όπου υπάρχει αμφιβολία είναι αναγκαίος, ώστε να ενισχυθεί το δικαίωμα των πραγματικών δικαιούχων.

5. Όσον αφορά τη μεταφορά των ως άνω απολαμβανόμενων καυσόξυλων και προκειμένου της ενιαίας εφαρμογής σε όλη την επικράτεια, διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση της συλλογής ή της υλοτομίας από τους κατοίκους δεν εφαρμόζεται το Κ.Δ. του 1941 όπως ισχύει, περί δελτίων μεταφοράς, διότι οι διατάξεις αυτού αναφέρονται σε μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας που προορίζονται για εκμετάλλευση. Ωστόσο, οι δικαιούχοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους το υποβληθέν αίτημα προς την οικεία δασική υπηρεσία που προβλέπεται στη σχετική ΔΑΔ καθώς και το έγγραφο αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (άρθρο 188 του ν. 4764/2020). Επιπλέον αυτών, για λόγους αποτελεσματικότητας των ελέγχων προτείνεται η απαγόρευση διακίνησης δασικών προϊόντων από 22:00 έως 07:00.

6. Οι κυρώσεις στις περιπτώσεις αθέτησης των όρων της ΔΑΔ προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 268 – 271 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις ΔΑΔ για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων προσδιορίζονται επακριβώς όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες για την διασφάλιση της προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του δάσους, αλλά και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις ΔΑΔ πρέπει κατ ́ ελάχιστον να προσδιορίζονται τα αναφερόμενα στην ανωτέρω (5) εγκύκλιό μας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Δασικών Υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας για άμεση εφαρμογή, καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών ΔΑΔ στην Υπηρεσία μας μετά την ανάρτησή τους στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επισυνάπτεται υπόδειγμα Δασικής Αστυνομικής Διάταξης, το οποίο στις λεπτομέρειές του μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 στις οποίες αναφέρεται.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γιώργος Αμυράς

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/98218/3239/27.09.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΓΣ4653Π8-8ΟΙ) Κάλυψη των ατομικών αναγκών και έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων.


ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d