Εξώδικο της ΠΕΔΔΥ στον Υπουργό Περιβάλλοντος

Εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, στον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γ. Αμυρά και στον αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ), διαμαρτυρόμενη για τη μη επίλυση σοβαρών θεμάτων που αφορούν τους ΠΕ Γεωτεχνικούς – Δασολόγους, που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες. Πρόκειται για θέματα που ετέθησαν σε συνάντηση που είχε προηγηθεί με τον αρμόδιο για τη Δασική Πολιτική Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Γενικό Γραμματέα Δασών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος την πραγματοποίηση σε άμεσο χρόνο συνάντησης προκειμένου να υπάρξουν δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ για το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς του Υπουργείου για την επίλυση των ζητημάτων που αναφέρονται στο εξώδικο και αφορούν στην συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, στην άμεση σύνταξη νέου Π.Δ για τη διοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών (οργανισμό) με τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και στην εφαρμογή του προβαδίσματος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων στις νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες.

Ζητά, επίσης, την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας, δια της μερικής τροποποιήσεως των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Ε.Ε.Δ.Π. Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και της Ε.Ε.Δ.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κατά το μέρος που δεν είναι σύννομες, ώστε να εναρμονίζονται αυτές με κείμενες διατάξεις και νομολογία.

Αναλυτικά το εξώδικο της ΠΕΔΔΥ:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.), ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΔΙΔΟΤΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 26.

Π Ρ Ο Σ

1.ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΚΡΕΚΑ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ 119, ΑΘΗΝΑ.

2.- ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΥΡΑ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ 119, ΑΘΗΝΑ.

3.- ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37, ΑΘΗΝΑ.

********

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ, σε συνεδρίαση του την Τετάρτη 22/03/2023  αφού  συνεκτίμησε τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε προηγηθεί  με τον αρμόδιο για τη Δασική Πολιτική Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Γενικό Γραμματέα Δασών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επανέρχεται και υποβάλει την παρούσα εξώδικο δήλωση – διαμαρτυρία δεδομένου ότι τα θέματα που τέθηκαν από την Ένωση μας στην εν λόγω συνάντηση και αφορούσαν στα μέλη μας, ΠΕ Γεωτεχνικούς – Δασολόγους, που υπηρετούν στις Κεντρικές και Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες,  δεν επιλύθηκαν.

Ειδικότερα η διαμαρτυρία μας  αφορά στα εξής:

Α.  Στο θέμα των τοποθετήσεων Προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες που ενέχουν το στοιχείο της μετάθεσης,  για το οποίο θέτουμε υπόψη σας:  

1.- Ότι τα μέλη μας είναι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (∆ασολόγων), που υπηρετούν στις Περιφερειακές  ∆ασικές Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. (Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νσεις Δασών, Δ/νσεις Αναδασώσεων και Δασαρχεία της Χώρας)  και στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2.- Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14733/1400/10.02.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΘΥ84653Π8-ΩΘΥ), με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας Ιονίου του ΥΠΕΝ».

3.- Την υπ.αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29022/2793/24.03.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ:6Ζ6Ν4653Π8-ΑΒΕ) με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΕΝ».

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα  κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (Α΄ 26).

5.- Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2415) «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου 3 της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄156)» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1, σύμφωνα με τις οποίες «Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007 (Α` 26), Προϊστάμενοι στις Δασικές Υπηρεσίες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 1 του άρθρου 3 της από 13.8.2021 Π.Ν.Π., τοποθετούνται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εξής: α. Επανατοποθετούνται Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες που μεταφέρονται, υπάλληλοι, οι οποίοι, κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος, ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου ύστερα από επιλογή ή/και τοποθέτηση ή/και βάσει ειδικών διατάξεων. β. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης εκάστοτε επιπέδου, Προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών -Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, για τις θέσεις ευθύνης του αυτού επιπέδου. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.».

6.- Ότι με τις προαναφερόμενες αποφάσεις 1. υπ’ αριθμό πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/ 14733/1400/10.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΥ84653Π8-ΩΘΥ) και 2. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29022/2793/24.03.2023 (ΑΔΑ:6Ζ6Ν4653Π8-ΑΒΕ) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν τοποθετηθεί μέλη μας, μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Γεωτεχνικών (Δασολόγων), ως Προϊστάμενοι άλλης Δασικής Υπηρεσίας, από αυτήν στην οποία υπηρετούν και η οποία εδρεύει, είτε σε περιοχή άλλου Νομού από αυτόν στον οποίο εδρεύει η Δασική Υπηρεσία, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, είτε σε περιοχή άλλου Δήμου από αυτόν στον οποίο εδρεύει η Δασική Υπηρεσία, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.

7.- Το γεγονός ότι, όταν η τοποθέτηση υπαλλήλου, ως Προϊστάμενου Δασικής Αρχής ενέχει για τον υπάλληλο αυτό και το στοιχείο της μετάθεσης, κατά την έννοια του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή όταν οι υπάλληλοι που τοποθετούνται, «πρόκειται να στελεχώσουν οργανικές μονάδες που είναι κατανεμημένες σε πλείονες Αρχές, λειτουργούσες σε διάφορες περιφερειακές Διευθύνσεις, …, τότε η εν λόγω τοποθέτηση αυτού κινείται μέσα στα πλαίσια των παγίων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, περί μεταθέσεων των δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ν.π.δ.δ. κ.λ.π.. Ως εκ τούτου, για την τοποθέτηση αυτή απαιτείται η προηγούμενη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, …, καθόσον η τοποθέτηση αυτή θεωρείται ως μετάθεση (πρβλ. ΣτΕ 1859/2000), με ταυτόχρονη ανάθεση και των καθηκόντων της διευθυντικής θέσεως της νέας του υπηρεσίας (ΔΕΑ 1316/1989)», ως έκρινε ενδεικτικά και η με αριθμό 208/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Ακυρωτικής Διαδικασίας), αλλά και πλήθος άλλων δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Δ.Ε.Α. 35/2207, 194/2006, 144/2006, 134/2006, 952/2005, 199/2005 κ.ά.) και παρά ταύτα η ανωτέρω διαδικασία περί μεταθέσεων του Υπαλληλικού Κώδικα δεν τηρήθηκε κατά την έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και

8.- Ότι στην ίδια ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αλλά και στα στοιχεία του σχετικού φακέλου), κατά παράβαση του άρθρου 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, περί αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, δεν περιλαμβάνεται στοιχειώδης αιτιολογία, για τα ουσιαστικά προσόντα των τοποθετούμενων υπαλλήλων, την ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, τη γνώση του αντικειμένου του φορέα τους και τις εν γένει διοικητικές τους ικανότητες, που πρέπει να συνεκτιμώνται, αλλά αντίθετα σ’ αυτήν περιέχεται, απλώς, λεκτική επανάληψη της διατύπωσης της σχετικής ρύθμισης.

9.- Ότι ακολούθησε η έκδοση της προσωρινής διαταγής ΑΝ6/17-03-2023 του προέδρου του 1ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  που αφορά στην αναστολή, μέχρι την εκδίκαση της υποβληθείσης αίτησης αναστολής του Ευαγγέλου Σκάρπου της κατά της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14733/1400/10.02.2023 απόφασης του ΥΠΕΝ.

Β. Για το θέμα της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία να συνεχίζεται  η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους οι οποίοι ασχολούνται με τη δασοπροστασία της Χώρας

1.- Μέχρι σήμερα ίσχυε και τύγχανε εφαρμογής η υπ’ αριθμ. 2/27837/0022/2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» (Β ́1398) με βάση την οποία στους δασικούς υπαλλήλους καταβάλλεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υψου; 105  ευρώ μηνιαίως, υπό την προϋπόθεση πως ασχολούνται με τη δασοπροστασία της Χώρας

Για το καθεστώς απασχόλησης των δασικών υπαλλήλων ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 36 και 38 παρ. 1 και 12 εδ. β’ και 39 του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας – ∆ασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως  τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών κινείται η διαδικασία αναμόρφωσης του πλαισίου (δικαιούχοι, ύψος επιδόματος), με βάση την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεων για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

Οι νέες αποφάσεις θα εκδοθούν με βάσει τις υπό στοιχεία 377/7.10.2021 και 391/13.5.2022 Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Μέχρι σήμερα, παρά τις διαρκείς, τεκμηριωμένες και επίμονες αναφορές μας του Σωματείου στην ανάγκη αναλήψεως πρωτοβουλίας από το Υ.Π.ΕΝ ώστε να εκδοθεί σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους, δεν έχει συνταχθεί και υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς το σχέδιο απόφασης,  όπως έγινε με αντίστοιχους κλάδους άλλων Υπουργείων.

 Γ. Για το θέμα των προσλήψεων Δασολόγων και Δασοπόνων για τη λειτουργία των Κεντρικών και Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

Το Σωματείο έχει στηρίξει τη διαδικασία αναδιοργάνωσης των Δασικών Υπηρεσιών και την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   Η πάγια θέση μας για την κάθετη διάρθρωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο συνδέεται   με το δημόσιο,  κυρίως, χαρακτήρα των δασών στη Χώρα μας  και την υποχρέωση της Πολιτείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, να λαμβάνει το Κράτος μέτρα για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος….

Ως βασικότερο μέτρο και κύριο συντελεστή της δασοπροστασία της Χώρας, θεωρούμε την οργάνωση και λειτουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας Δασικής Υπηρεσίας. Για επιτευχθεί αυτός ο σκοπός επιβάλλεται να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού ώστε να λειτουργήσουν  αποτελεσματικά οι ήδη υποστελεχωμένες  δασικές Υπηρεσίες.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητήσαμε από την πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ, να εξαιρεθούν οι Δασικές Υπηρεσίες από τις χρονοβόρες διαδικασίες των διαγωνισμών μέσω Α.Σ.Ε.Π, όπως έγινε με άλλους νευραλγικούς τομείς του Δημοσίου και δεν εισακουστήκαμε.

Σήμερα οι Δασικές Υπηρεσίες παραμένουν χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό, οι σχετικές προσλήψεις έχουν παραπεμφθεί στο «άμεσο μέλλον»,  ενώ από την άλλη πλευρά οι υποχρεώσεις  των  Υπηρεσιών αυτών συνεχώς αυξάνονται δεδομένου ότι συνδέονται άμεσα  με δέσμιες από το ισχύον νομικό πλαίσιο αρμοδιότητες τους ή αναλαμβάνονται υποχρεωτικά  στο πλαίσιο της δασοπροστασίας και της συνεργασίας τους με άλλους φορείς – Υπουργεία ή συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή ανάπτυξη της Χώρας,  δεδομένου ότι  από τις δασικές υπηρεσίες εξαρτάται η διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης σε νέες, φιλικές στο περιβάλλον, μορφές παραγωγής οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως σε  εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Για το θέμα των προσλήψεων του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού διαμαρτυρόμαστε για το ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και δεν εχει γίνει παρέμβαση σε Κυβερνητικό επίπεδο  για την επίσπευση των διαδικασιών των προσλήψεων ακόμα και με εξαίρεση από τις χρονοβόρες διαδικασίες  που ακολουθούνται (μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού) οι οποίες  όταν ευδοκιμήσουν, δυστυχώς, πολλές δασικές Υπηρεσίες θα είναι ήδη κλειστές. 

Δ. Για το θέμα της καταβολής των δεδουλευμένων υπερωριών για την εκτέλεση των προγραμμάτων δασοπροστασίας προηγούμενων ετών στις Δασικές Υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων  Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Χώρας. 

Το Σωματείο μας έθεσε το θέμα στον Αρμόδιο Υφυπουργό Π.Ε.Ν και το Γενικό Γραμματέα Δασών στη συνάντηση που προηγήθηκε.  Διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων για το ύψος των μη καταβεβλημένων μέχρι σήμερα υποχρεώσεων και κυρίως  για τη δυνατότητα λειτουργίας των Τμημάτων υποστηρικτικής λειτουργίας των Δ/νσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Για το λόγο αυτό επικοινωνήσαμε με τις Υπηρεσίες και επιβεβαιώσαμε τα δικά μας δεδομένα για το ύψος των υποχρεώσεων που δεν έχουν καταβληθεί και κυρίως για την αδυναμία υποστήριξης των πάσης φύσεως πληρωμών από τα τμήματα αυτά τα οποία σημειώνουμε ότι ποτέ δεν στελεχώθηκαν μιας και με ευθύνη του Υπουργείου δεν προβλέφθηκαν θέσεις για τις κατηγορίες του προσωπικού που θα στελέχωνε τα εν λόγω Τμήματα.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση συμπλήρωση (με τροπολογία) της διάταξης του άρθρου 51 του νόμου 4915/2022 (Α΄ 63)   με την οποία δημιουργήθηκαν  τα τμήματα αυτά,  ώστε να συμπεριληφθούν οι κατηγορίες προσωπικού και ο απαραίτητος αριθμός θέσεων υπαλλήλων ανά τμήμα  που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους.

(Ενδεικτικά προτείνουμε την εξής  νομοθετική ρύθμιση:  «Στο άρθρο 51 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως : Σε κάθε Τμήμα του προηγούμενου εδαφίου συστήνονται δέκα (10) οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, τέσσερις θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. Οι ως άνω θέσεις δύναται να καλυφθούν μέσω της διεξαγωγής εκτάκτων κύκλων κινητικότητας, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».

Δ. Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος για τη διοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών μετά την υπαγωγή τους σαν σύνολο προσωπικού και αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ζητήσαμε την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος που θα αφορά στη διοργάνωση των δασικών Υπηρεσιών που έχουν υπαχθεί στο ΥΠΕΝ και θα τις συνδέει με την Γενική Γραμματεία Δασών. Επειδή το  νέο οργανόγραμμα   είναι απαραίτητο μετά τις αλλαγές που προηγήθηκαν ενώ παράλληλα συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών και ειδικότερα με τον προγραμματισμό προσλήψεων των πάσης φύσεως κατηγοριών υπαλλήλων ανάλογα με τις οργανικές θέσεις που θα προκύψουν με τις ασκούμενες χωρικές αρμοδιότητες  και την τήρηση των διοικητικών διαδικασιών (τοποθετήσεις προϊσταμένων, λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων κλπ) .

Το αίτημα μας αφορά στην ανάγκη άμεσης εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών με τον ορισμό Ομάδας Εργασίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία θα έχει ως έργο την επεξεργασία νέου Οργανισμού για τις Δασικές Υπηρεσίες στα πλαίσια των σχετικών πορισμάτων που έχουν προηγηθεί  και τον ορισμό στην ομάδα εργασίας εκπροσώπων της Π.Ε.Δ.Δ.Υ.

Ε. Τέλος ζητάμε την εφαρμογή του προβαδίσματος των ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων έναντι των άλλων κλάδων ΠΕ και ΤΕ  στις νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Δ.Υ σας αποστέλλει  την παρούσα εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία με την οποία Σας ζητά:

Την πραγματοποίηση σε άμεσο χρόνο συνάντησης με το Προεδρείο μας προκειμένου να υπάρξουν δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ για το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για την επίλυση των ζητημάτων που σας θέτουμε και αφορούν ιδίως τη ρύθμιση των εκκρεμών θεμάτων που προαναφέρθηκαν  στην παρούσα εξώδικο Δήλωση- Διαμαρτυρία  και αφορούν στην συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, στην άμεση σύνταξη νέου Π.Δ για τη διοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών (οργανισμό) με τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και στην εφαρμογή του προβαδίσματος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων στις νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες.

Το Σωματείο μας  ζητά επίσης,  την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας, δια της μερικής τροποποιήσεως των  πιο πάνω υπ’ αριθ.  πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14733/1400/ 10.02.2023 και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29022/2793/24.03.2023 αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά το μέρος που, κατά τα αναφερθέντα παραπάνω, δεν είναι σύννομες, ώστε να εναρμονίζονται αυτές  με κείμενες διατάξεις και νομολογία.  

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, προς αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για την επέλευση των νόμιμων συνεπειών, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα, στις εκθέσεις επιδόσεώς του.-

Αθήνα, 12.04.2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.),

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μπόκαρης

 Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Παπαρουσόπουλος

 

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: