Δασαρχείο Πάρνηθας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (9 θέσεις)

Το Δασαρχείο Πάρνηθας της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για: τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων & έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες (με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.4765/2021), στο Δασαρχείο Πάρνηθας της ΕΕΔΠ Αττικής.

Βασικά κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι:

  1. η εντοπιότητα και συγκεκριμένα των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Ανατολικής & Δυτικής Αττικής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους με μόνιμη κατοικία άλλης Π.Ε. της χώρας.
  2. ο βαθμός πτυχίου για όλες τις ειδικότητες.
  3. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωσης θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α ́26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α ́65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dasarxeio_parnithas@eedpatt.ypen.gr από Δευτέρα 09/10/2023 μέχρι και την Κυριακή 15/10/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Πάρνηθας και στην αρμόδια υπάλληλο κα Σπυριδούλα Στεργίου Τηλ: 2102434061-3 (εσωτ. 6)
E-mail: s.stergiou@eedpatt.ypen.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , ,

%d