Δ/νση Δασών Έβρου: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Δ/νση Δασών Έβρου της Ε.Ε.Δ.Π. Μακεδονίας-Θράκης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες που προβλέπεται να απασχοληθούν στην Δ/νση Δασών Έβρου.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα και σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της Π.Ε. που αφορά η θέση και έπειτα άλλης Π.Ε. της χώρας. Επόμενο κριτήριο κατάταξης είναι το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου (μεταπτυχιακός τίτλος, προϋπηρεσία κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ddas-evr@eedpmt.ypen.gr,  μέχρι και την Τετάρτη 11-10-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται : Υπηρεσία: Δ/νση Δασών Έβρου, κ. Ξύκη Ειρήνη
Τηλ. 2313309266
Email ddas-evr@eedpmt.ypen.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (με υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης)

 
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

%d