Δ/νση Δασών Ευβοίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Διεύθυνση Δασών Ευβοίας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, για την Διεύθυνση Δασών Ευβοίας.

Βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων θα είναι η εντοπιότητα του οικείου δήμου της έδρας της Δ/νσης Δασών Ευβοίας, και σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, αυτή θα καλυφθεί από υποψήφιους με μόνιμη κατοικία άλλου Δήμου και κατά σειρά προτεραιότητας της ΠΕ Εύβοιας και έπειτα άλλης ΠΕ της χώρας.

Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί η θέση του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, θα πληρωθεί από υποψηφίους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.

Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο υποψηφίων, προκρίνεται αυτός με τον μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωσης θέσης και να μην έχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση paraskevi.giannopoulou@eedpts.ypen.gr από Τρίτη 11-10-2023 μέχρι και την Παρασκευή 20-10-2023 και ώρα 15:00 μμ.
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

%d