Δασικές Μελέτες

Οδικά έργα και υποδομές μεταφορών απαλλάσσονται από την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η ΚΥΑ αφορά σειρά έργων χερσαίων και εναέριων υποδομών, που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος

ΓΕΩΤΕΕ: σύνταξη Διαχειριστικών Μελετών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου

αποφάσισε ομοφώνα να ζητήσει την αναδιατύπωση της διάταξης ώστε να διατυπώνεται με σαφήνεια ότι δυνατότητα σύνταξης όλων των κατονομαζόμενων σε αυτήν Διαχειριστικών Μελετών και Τεχνικών Εκθέσεων Εργασιών, έχουν, ισότιμα, τόσο οι δασολόγοι όσο και οι γεωπόνοι.

Παράβαση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου κατά την ανάθεση δασικών µελετών από το Σύνδεσµο Πάρνηθας

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οι µόνοι αρµόδιοι επιστήµονες που έχουν το απαιτούµενο επιστηµονικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου το δικαίωµα για την εκπόνηση των εν λόγω µελετών είναι οι δασολόγοι και η ανάθεσή τους σε επιστήµονες άλλης ειδικότητας, συνιστά παράβαση

Δασαρχείο Γουμένισσας: Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης

προεκτιµώµενης αµοιβής 9.756,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης.