Δευτερεύουσες καρπώσεις

Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2015

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. 120791/1233/ 1-4-2015 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΑΠΕΝ με την οποία κυρώνεται και ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια, για το δασικό διαχειριστικό έτος 2015