Πράσινο Ταμείο

Παρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016.

Χρηματοδότηση Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση έργων «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων»

Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 € από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2015 για την χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Χρηματοδότηση Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση έργων «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων»

Έγκριση διάθεσης πίστωσης -χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων»

Διαχείριση φωτιάς με ένα κλικ

Πριν από ένα χρόνο, η μεθοδολογία INCA βρήκε πρακτική εφαρμογή κατά την αντιπυρική περίοδο του 2013, με την αιγίδα και τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών, διά του Πράσινου Ταμείου, και συνεχίζεται και φέτος.

Το Πράσινο Ταμείο «ξέβαψε»

Από εργαλείο απόκτησης των λιγοστών ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει στις πόλεις, μετετράπη σε όχημα κάλυψης διαφόρων τακτικών ή έκτακτων αναγκών των δήμων.

Χρηματοδότηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από το Πράσινο Ταμείο

Tην ένταξη έργων συνολικού ύψους χρηματοδότησης 895 χιλ.€,στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013»

ν.4156/2013 Τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Πράσινο Ταμείο»

Με το δεύτερο άρθρο “Τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο Ταμείο»” προβλέπεται ο ορισμός αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου (παρ. 1)

Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» (Πράσινο Ταμείο)

που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2013» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2013.

Δράσεις και χρηματοδοτήσεις του Ειδικού Φορέα Δασών – Αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή

Τα έγγραφα που τεκμηριώνουν το ύψος των εσόδων του Ειδικού Φορέα Δασών(Ε.Φ.Δ.), καθώς κι εκείνα που καταγράφουν τις δράσεις με τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις και αφορούν δασικούς σκοπούς από το 2003 κι έπειτα, ζητά να κατατεθούν στη Βουλή και να του κοινοποιηθούν ο βουλευτής Κοζάνης Γ. Κασαπίδης.