Advertisements

Απαγόρευση θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διαρκείας και εντάσεως ή παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών καιρικών συνθηκών.


Κυνηγετική Περίοδος 2017 – 2018

(ακολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά νομό ή δασαρχείο)

 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Άρτας | – Γρεβενών | – Ιωαννίνων|- Καστοριάς | – Κοζάνης |- Φλώρινας|

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Εύβοιας | – Καρδίτσας |- Λάρισας |- Τρικάλων | – Φθιώτιδας |

 • Κρήτης

– Χανίων (Β´ 4605)|

 • Μακεδονίας – Θράκης

– Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας | – Διδυμοτείχου ( Β´ 4683/2017)| – Δράμας | – Θεσσαλονίκης | – Καβάλας | – Κιλκίς  |- Νάουσας |-  Νιγρίτας |- Ξάνθης | – Ροδόπης | – Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου | – Σταυρού |

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αιτωλοακαρνανίας | – Αρκαδίας |


Κυνηγετική Περίοδος 2016 – 2017

Ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την απαγόρευση θήρας σε όλη τη χώρα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (11-18/17).

Υ.Α. 151341/49/11.1.2017 (ΦΕΚ Β´ 17/12.01.2017) Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (11-18/1)
Εγκύκλιος 151342/50/11.1.2017 (ΑΔΑ: 71Σ64653Π8-ΚΗΦ) Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (11-18/1)

(ακολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά νομό ή δασαρχείο, μέσα στη παρένθεση ο αριθμός του ΦΕΚ δημοσίευσης κάθε απόφασης)

 • Αιγαίου

– ν. Λέσβου (Β´ 4333/16) | ν. Χίου (Β´42/17) | – ν. Σάμου ( ΦΕΚ Β´ 87/17) |

 • Αττικής

Πόρου |

 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– Άρτας (ΦΕΚ Β´197/30.01.2017) | – Γρεβενών  | – Θεσπρωτίας | – Ιωαννίνων (Β´ 3926/16) | – Καστοριάς | – Κοζάνης | – Πρέβεζας  (ΦΕΚ Β΄109/2003) | – Φλώρινας |

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Βοιωτίας (Β´ 142/17) | – Εύβοιας | – Ευρυτανίας (Β´ 139/17) | – Καρδίτσας | – Λάρισας | – Μαγνησίας | – Μουζακίου | – Τρικάλων | – Φθιώτιδας | – Φωκίδας |

 • Κρήτης

Λασιθίου (Β´ 137) |- Χανίων (Β´ 4381/16) |

 • Μακεδονίας – Θράκης

Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας  (Β´ 216/17) | – Αρναίας | – Βέροιας | – Διδυμοτείχου | – Δράμας (Β´ 48/17) |- Έδεσσας  (Β´ 17/17) | – Θάσου | – Θεσσαλονίκης | – Καβάλας (Β´ 33/17) | – Κιλκίς | – Λαγκαδά | – Νάουσας | – Κ. Νευροκοπίου (Β´ 58/17) | – Νιγρίτας | – Ξάνθης  (Β´ 174/17) | – ν. Πιερίας | – Πολυγύρου | – ν. Ροδόπης | – Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου | – Σταυρού |

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αιτωλοακαρνανίας  (ΦΕΚ Β´ 52/17) | – Αργολίδας | – Αχαΐας (Β´ 178/17)- Βυτίνας | – Κορίνθου (Β´ 25/17) |- Κέρκυρας | – Λευκάδας | – Μολάων |


Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α΄7) 
Άρθρο 258 παρ. 3. Ωσαύτως απαγορεύεται:
β) Η θήρα δι’ ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, ως και η χρησιμοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 7 Ν. 177/1975)

στ) Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται ν’ απαγορεύη την θήραν παντός θηράματος εν περιπτώσει χιονοπτώσεως μεγάλης διαρκείας και εντάσεως εις όλην την χώραν ή μεμονωμένας περιοχάς.

ΚΥΑ 414985/85 (ΦΕΚ Β’ 775) όπως ισχύει
Άρθρο 5, παρ. 4
4. Ομοίως με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, μπορεί να επιβάλλονται ιδιαίτερες και πρόσθετες περιοριστικές ρυθμίσεις, σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήματα αυτής, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Δασικής Αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, σε περίπτωση που επικρατούν παρατεταμένες χρονικά, δυσμενείς για τα πτηνά, καιρικές συνθήκες και εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένος κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών των αγρίων πτηνών λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Συμβούλιο της Επικρατείας: Απόφαση 1287/2008
σκέψη 6. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, η προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπογραφόμενη, με εντολή αυτού, από το Δασάρχη Σ., στην οποία περιλαμβάνεται διάταξη απαγόρευσης θήρας, φέρει  κανονιστικό χαρακτήρα (πρβλ. ΣτΕ 1592/ 1998) και, συνεπώς, για να λάβει, κατά τα ως άνω, νόμιμη υπόσταση έπρεπε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον ούτε οι διατάξεις των άρθρων 258 παρ. 3 περ. στ` του ν.δ. 86/1969 (Α` 7) και 5 παρ. 4 της ΚΥΑ 414985/1985 (Β` 757), επί των οποίων ερείδεται η έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως, ούτε άλλη ειδική διάταξη προβλέπει τη δημοσίευσή της με άλλο τρόπο. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η ως άνω κανονιστική απόφαση αναρτήθηκε σε δημοτικά καταστήματα της ευρύτερης περιοχής του Δασαρχείου Σ.. Η δημοσίευση, όμως, αυτή δεν διενεργήθηκε κατά το νόμιμο τρόπο, δεδομένου ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις πρέπει, κατά τα ως άνω, να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον δεν υφίσταται ούτε η Διοίκηση επικαλείται ειδική διάταξη, η οποία να προβλέπει τη δημοσίευσή τους με άλλο τρόπο. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση, αν και είναι ανυπόστατη, ενόψει της φύσεώς της και των κατά νόμο συνεπειών της, αλλά και για λόγους ασφαλείας του δικαίου (πρβλ. ΣτΕ 3884/2007,3960/2006,3344/2005 κ.ά), πρέπει να ακυρωθεί.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

– Περίοδος 2015 – 2016

(ακολουθούν κατανομή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια ανά περιφερειακή ενότητα ή νομό ή δασαρχείο)

 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– ν. Άρτας | – ν. Γρεβενών | – Θεσπρωτίας | – ν. Ιωαννίνων | – ν. Καστοριάς | – ν. Κοζάνης | – Πρέβεζας  | – ν. Φλώρινας |

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

ν. Εύβοιας | – ν. Ευρυτανίας  | – ν. Καρδίτσας | – ν. Λάρισας | – ν. Μαγνησίας | – ν. Τρικάλων | – ν. Φθιώτιδας |

 • Μακεδονίας – Θράκης

– Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας | – Βέροιας | – Έδεσσας | – Θεσσαλονίκης | – Κιλκίς | – Λαγκαδά | – Νάουσας | – Νιγρίτας | – ν. Πιερίας | – ν. Ροδόπης | – Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου | – ΣταυρούΠερίοδος 2014 – 2015

 • Αιγαίου
 • Αττικής
 • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– Άρτας | – Γρεβενών | – Θεσπρωτίας | – Ιωαννίνων | – ν. Καστοριάς | – Κοζάνης | – Πρέβεζας  | – ν. Φλώρινας |

 • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

– ν. Καρδίτσας | – Καρπενησίου | – ν. Λάρισας | – ν. Μαγνησίας | – ν. Τρικάλων |

 • Κρήτης

Χανίων |

 • Μακεδονίας – Θράκης

Αλεξανδρούπολης | – Αριδαίας | – Βέροιας | – Έδεσσας | – Θεσσαλονίκης | – Κιλκίς | – Λαγκαδά | – Νάουσας | – Νιγρίτας | – ν. Πιερίας | – ν. Ροδόπης– Σερρών | – Σιδηροκάστρου | – Σουφλίου

 • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Advertisements
Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: