Διαγωνισμοί για την προμήθεια οχημάτων / συστημάτων παρακολούθησης / ανάθεση υπηρεσιών

PRASINO-TAMEIO

1. ΥΠΕΚΑ – Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς προσωπικού. Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι  400.000 ευρώ → Περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΛΓΞ0-ΥΑ3)

2. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου & Λιμνών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας 

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο: “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης υγροτοπικών δασικών εκτάσεων”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 400.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ84Χ-Θ71)

3. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409 » στα πλαίσια του υποέργου 3 της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝ. ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ–ΛΕΥΚΙΜΗΣ–ΣΟΥΦΛΙΟΥ» του άξονα προτεραιότητας 9 “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013. Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι 243.902,44€ χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 56.097,56€ Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 300.000,00€. → ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΒΛΓΕ46Ψ845-ΞΗΗ)

4. Φορέας Διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Ο Φορέας Διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για το έργο με τα παρακάτω διακριτά επιμέρους Τμήματα:
Τμήμα 1: Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων, ειδών χλωρίδας, πανίδας και ιχθυοπανίδας
Τμήμα 2: Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας

Ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών:
Τμήμα 1: Εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά (195.082,05€) χωρίς Φ.Π.Α.
Τμήμα 2: Εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (75.540,00€) χωρίς ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: