Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016 (ΚΥΑ)

melissokomos

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης  θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μετρά για την εφαρμογή των άρθρων 105 έως 110 του Καν(ΕΚ) 1234/2007 και των Καν(ΕΚ) 797/2004 και 917/2004, όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας «για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για την τριετία 2014 – 2016.

Για την τριετία 2014 − 2016 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις:

α) Μέτρο Ι: Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες μελισσοκόμων. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Δράση 1.1: Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας.
  • Δράση 1.2: Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet.
  • Δράση 1.3: Εκπαιδεύσεις − Έντυπα.
  • Δράση 1.4: Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.

β) Μέτρο ΙΙΙ: Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Δράση 3.1: Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση της αντικατάστασης των παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες και της αντικατάστασης εξαρτημάτων και μερών των κυψελών και αγορά άλλων μέσων, προς διευκό− λυνση των μετακινήσεων, ώστε να γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και της μελιττοφορίας, με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της πα− ραγωγής αμιγών (μονοανθικών) τύπων μελιού.
  • Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση των μελισσοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την εκμετάλλευση μελιτοεκκρίσεων, δεδομένου ότι στη χώρα μας η μελισσοκομία ασκείται κυρίως νομαδικά.

γ) Μέτρο ΙV: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μελιού. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • αα) Δράση 4.1: Αναλύσεις μελιού.
  • ββ) Δράση 4.2: Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού.

δ) Μέτρο VΙ: Εφαρμοσμένη έρευνα. Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

  • Δράση 6.1: Εφαρμοσμένη έρευνα

Χρηματοδότηση του προγράμματος

Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ (17.000.000 ευρώ).

Δικαιούχοι και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος

Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος μπορεί να είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

β) Συνεταιριστικές Οργανώσεις, (Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της ΠΑΣΕΓΕΣ),

γ) Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα,

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας (μελισσοκόμοι, ιδιώτες τυποποιητές−συσκευαστές μελιού).

Σχετικό αρχείο:

  • ΚΥΑ 685/42702/31.3.2014 (ΦΕΚ Β΄837) Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016, σε εφαρμογή των ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004»


ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: