«Η αναγκαιότης της κατασκευής της οδού Σιδηρονέρου – Σκαλωτής δια την αξιοποίησιν των δασών»

proinos typos

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1960

Η ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ – Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ – ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Δια την κατασκευήν της από Λειβαδερού εις Σιδηρόνερον οδού, διετέθησαν ως γνωστόν, περί τα 3.000.000 δραχμαί εκ του δανείου των 7.000.000 το οποίον συνήψε το Νομαρχιακόν Ταμείον Οδοποιίας Δράμας. Η από Σιδηρονέρου όμως εις Σκαλωτήν οδός μήκους 11 χιλιομέτρων μη περιληφθείσα, άγνωστον διατί, εις το πρόγραμμα Επαρχιακής οδοποιίας του 1959, παραμένει μέχρις σήμερον εις οίαν κατάστασιν έχει προ πολλού περιέλθη, καίτοι κατά διαλείμματα, έχουσιν επισκευασθή ωρισμένα τμήματα αυτής εκ των κονδυλίων Παραμεθορίων Περιοχών.

Με την ληφθείσαν εκ μέρους της Κυβερνήσεως απόφασιν περί Κρατικής Εκμεταλλεύσεως του Δασικού Όγκου Ελατιάς «Καραντερέ» και της δημιουργίας ειδικής προς τούτο Δασικής Υπηρεσίας με ίδιον Δασάρχην, όστις εντός των ημερών αφικνείται, προβάλλει άμεσος και επιτακτική η ανάγκη της κατασκευής της προς τη  Σκαλωτήν οδού η οποία ενωθή δια της νέας Δασικής προς το Κέντρον του Δάσους οδού, κατασκευαζομένης δια πιστώσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

Το Δασαρχείον Δράμας δια της υπ. αριθ. 30/18-3-60 αναφοράς του προς το Υπουργείον Συντονισμού ενέργειαι, δια τον προγραμματισμόν της κατασκευής της οδού εντός του 1960, συμφώνως της εγκαίρως υποβληθείσης προς το της Γεωργίας μελέτης.

Εκ παραλλήλου, και ο Νομάρχης κ. Γαϊταντζής, δι’ επειγούσης προς το Υπουργείον Συντονισμού αναφοράς του, συνιστά τον προγραμματισμόν και την κατασκευήν της οδού, δια της οποίας όχι μόνον θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της ακριτικής και απομεμονωμένης Κοινότητος Σκαλωτής, αλλά θ αντιμετωπισθούν και αι οδικαί δυσχέρειαι εις την εκμετάλλευσιν της δασικής αυτής περιοχής και εκ παραλλήλου θα διευκολυνθούν κατά μεγάλο ποσοστόν συγκοινωνιακώς και αι Μεταλλευτικαί Επιχειρήσεις της περιφερείας και θα αναπτύξουν μεγαλύτερον αριθμόν εργατών.

Υπό το ανωτέρω πνεύμα και ο βουλευτής κ. Π. Πινάτσης επέδωσεν αναφοράν του προς τον Διευθυντήν του Πολιτικού Γραφείου του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως, και προς τους Υπουργούς Γεωργίας και Συντονισμού κ.κ.. Πρωτοπαπαδάκην και Αδαμόπουλον, συνηγορών εκ μέρους και των συναδέλφων του κ.κ. Δ. Γρίβα και Π. Κάβδα, υπέρ του προγραμματισμού και της κατασκευής της οδού Σιδηρονέρου – Σκαλωτής, όσον το δυνατόν γρηγορώτερον, εντός του 1960, δι’ ους λόγους αναφέρονται εις τας αναφοράς των κ.κ. Νομάρχου και Δασάρχου.

Ο “Π.Τ.” πριν από 55 χρόνια

Πηγή: Πρωϊνός Τύπος 1951 – 2015

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.ΚατηγορίεςΔιάφορα

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: