Διευκρινίσεις στην υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017 δίνονται με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ που στάλθηκε στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. 

Για την διενέργεια ημερήσιων και νυχτερινών περιπόλων αποτελούμενων από τρία άτομα, καθώς και με την ταυτόχρονη διενέργεια δύο περιπόλων, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασία, αποσαφηνίζονται τα κάτωθι:

  • Στις περιπτώσεις των υπηρεσιών όπου υφίσταται επάρκεια πιστώσεων και διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα (ημερήσιο εκτός έδρας ή νυχτερινό), εφόσον υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων οχημάτων και ατόμων που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος.
  • Όταν δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, και μόνο τότε, δύναται να στελεχώνονται με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (τρεις), από τους οποίους οι δύο θα είναι δασικοί υπάλληλοι. Στη στελέχωσή τους δίνεται προτεραιότητα στα κατεξοχήν όργανα ελέγχου που είναι οι Δασοφύλακες (ΔΕ και ΥΕ), βάσει των υπηρεσιακών αναγκών. Ο τρίτος υπάλληλος θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις των νυχτερινών περιπόλων, και το τρίτο μέλος του περιπόλου θα πρέπει να είναι οδηγός ή δασικός υπάλληλος με άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος.
  • Τα ανωτέρω υλοποιούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε δασικής υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος). Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται απόφαση Γενικού Δ/ντη Δασών και η θέση αυτού είναι κενή, η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • Απαραίτητες πάντοτε προϋποθέσεις για την υλοποίηση των περιπόλων, ημερήσιων εκτός έδρας ή νυχτερινών, είναι να επαρκούν οι διατιθέμενες πιστώσεις και το διαθέσιμο προσωπικό και κυρίως, να μη δημιουργείται πρόβλημα στην απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της εκάστοτε υπηρεσίας.

Τέλος, στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2/88864/0022/ 18-1-13 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του με αριθμ. 178589/4847/6-12-12 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, «ο περιορισμός των ωρών νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, κατά περίπτωση το μήνα, αφορά στην υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης και όχι στη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής». Κατόπιν αυτού, οι ώρες εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, δεν θεωρούνται ως ώρες υπερωριακής απασχόλησης.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος 161317/4830/13.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΡΑ4653Π8-Ζ30) Διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 13.11.2017

Καθημερινή ενημέρωση για ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


follow_fb.gif

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: