Συμβάσεις εργασίας για Δασοπόνο ή Δασολόγο ή Βιολόγο και ΠΕ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Smart-BioreAl: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»”, προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων. 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: μέχρι τις 24/04/2020 και ώρα 15:00

[su_button url=”https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΦΗ469ΗΞΩ-Ν97?inline=true” target=”blank” style=”3d” background=”#4267b2″ color=”#ffffff” size=”8″ center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ[/su_button]


Ειδικότητα Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας, Δασολογίας ή Βιολογίας

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Δασοπονίας ή Δασολογίας ή Βιολογίας ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού
  • Εμπειρία ή εξειδίκευση σε θέματα υδατοκαλλιεργειών
  • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα
  • Καλή γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου B2)

Ειδικότητα Απόφοιτος Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Πολυτεχνείου ή πληροφορικής ή συναφών σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
  • Εμπειρία στον προγραμματισμό σε συστήματα επιτήρησης και διάγνωσης.
  • Εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και μεταδεδομένων σε συστήματα καταγραφής παραμέτρων (αισθητήρες).
  • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα. – Άριστη γνώση της Αγγλικής (Επιπέδου C2)

Περισσότερες πληροφορίες: athena-innovation.gr

[su_button url=”https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΦΗ469ΗΞΩ-Ν97?inline=true” target=”blank” style=”3d” background=”#4267b2″ color=”#ffffff” size=”8″ center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ[/su_button]
ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: