Προδικαστικά ερωτήματα – Εξαίρεση των τεχνητών δασικών φυτειών από τη δασική νομοθεσία

Τεχνητή δασική φυτεία

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας τα προδικαστικά ερωτήματα Ε 963/2020 και E 964/202 που αφορούν την εξαίρεση των τεχνητών δασικών φυτειών από τη δασική νομοθεσία.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αριθ. καταθέσεως: Ε 963/2020         Βοηθός Εισηγητής: Διονύσιος Μπουγάτσος

Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  της από 30/11/2017 αιτήσεως του …. κ.λπ. (5) περί ακυρώσεως της υπ΄ αριθ. 6/02.10.2017 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Πειραιά και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως και β) της εκδοθείσης επί της αιτήσεως αυτής υπ΄ αριθ. 156/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία διατυπώνεται, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «1. Αν, καταρχάς, είναι συνταγματικώς ανεκτή η εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία όλων ανεξαιρέτως των “τεχνητών δασικών φυτειών” και των τεχνητών “φυτεύσεων δένδρων” με σκοπό “την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου”, ανεξαρτήτως της μορφής των εκτάσεων, στις οποίες αυτές έχουν δημιουργηθεί, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 32 παρ. 4 του ν. 4280/2014. 2. Σε περίπτωση καταφατικής, εν όλω ή εν μέρει, απάντησης στο 1ο ερώτημα, αρκεί, περαιτέρω, για την εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία μόνη η ελεύθερη βούληση του ιδιοκτήτη να προβεί στις επίμαχες τεχνητές φυτεύσεις, ενόψει του ότι δεν έχουν τεθεί από τον νομοθέτη συγκεκριμένα κριτήρια, βάσει των οποίων δύναται να αποδειχθεί ότι οι τεχνητές φυτεύσεις αποσκοπούν, πράγματι, στην «αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου». 3. Αν, ειδικότερα, είναι συνταγματικώς ανεκτή η εξαίρεση από τη δασική προστασία των τεχνητών δασικών φυτειών και των τεχνητών φυτεύσεων δένδρων για τον ως άνω σκοπό επί εκτάσεων πεδινών ημιβραχωδών – χορτολιβαδικών, μη κειμένων επί ανωμάλων εδαφών, οι οποίες (εκτάσεις) δεν προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 και των περιπτώσεων α΄ και β΄ (εξ αντιδιαστολής) της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 32 παρ. 4 του ν. 4280/2014, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 32/2016. Σε καταφατική δε περίπτωση, αν, ακολούθως, είναι συνταγματικώς ανεκτό να εξαιρεθούν από τη δασική νομοθεσία οι εν λόγω εκτάσεις, εφόσον παράλληλα με την τεχνητή φύτευση των δασικών φυτειών ή των δένδρων υφίστατο σ΄ αυτές αυτοφυής δασική βλάστηση, ώστε όλες οι βλαστήσεις (φυσικές και τεχνητές) να αποτελούν από κοινού ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)», εισάγει την πιο πάνω αίτηση, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, με μείζονα σύνθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ 2, εδ. α΄ και γ΄, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της.

Ορίζει δικάσιμο την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή τον Σύμβουλο Χρήστο Ντουχάνη.

        Παραγγέλλει να ανακοινωθεί η δικογραφία στον εισηγητή και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξεως αυτής: 1) στον ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με την παράκληση να διαβιβάσει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από τη δικάσιμο στον εισηγητή, απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, 2) στους πληρεξουσίους δικηγόρους των παρεμβαινόντων: α) , β) , γ) , δ)  και 3) στον δικηγόρο …., ως πληρεξούσιο των αιτούντων.

        Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

        Η παρούσα πράξη συνεπάγεται στην αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα,   25/5/2020

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Ράντος

Η Γραμματέας
Ελένη Γκίκα

Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
(προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά  Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
 
Αριθ. καταθέσεως: Ε 964/2020         Βοηθός Εισηγητής: Διονύσιος Μπουγάτσος

Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  της από 15/12/2017 αιτήσεως του ….. κ.λπ. (21) περί ακυρώσεως της υπ΄ αριθ. 6/02.10.2017 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Πειραιά και β) της εκδοθείσης επί της αιτήσεως αυτής υπ΄ αριθ. 157/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία διατυπώνεται, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «1. Αν, καταρχάς, είναι συνταγματικώς ανεκτή η εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία όλων ανεξαιρέτως των “τεχνητών δασικών φυτειών” και των τεχνητών “φυτεύσεων δένδρων” με σκοπό “την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου”, ανεξαρτήτως της μορφής των εκτάσεων, στις οποίες αυτές έχουν δημιουργηθεί, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 32 παρ. 4 του ν. 4280/2014. 2. Σε περίπτωση καταφατικής, εν όλω ή εν μέρει, απάντησης στο 1ο ερώτημα, αρκεί, περαιτέρω, για την εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία μόνη η ελεύθερη βούληση του ιδιοκτήτη να προβεί στις επίμαχες τεχνητές φυτεύσεις, ενόψει του ότι δεν έχουν τεθεί από τον νομοθέτη συγκεκριμένα κριτήρια, βάσει των οποίων δύναται να αποδειχθεί ότι οι τεχνητές φυτεύσεις αποσκοπούν, πράγματι, στην «αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου». 3. Αν, ειδικότερα, είναι συνταγματικώς ανεκτή η εξαίρεση από τη δασική προστασία των τεχνητών δασικών φυτειών και των τεχνητών φυτεύσεων δένδρων για τον ως άνω σκοπό επί εκτάσεων πεδινών ημιβραχωδών – χορτολιβαδικών, μη κειμένων επί ανωμάλων εδαφών, οι οποίες (εκτάσεις) δεν προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 και των περιπτώσεων α΄ και β΄ (εξ αντιδιαστολής) της  παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 32 παρ. 4 του ν. 4280/2014, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 32/2016. Σε καταφατική δε περίπτωση, αν, ακολούθως, είναι συνταγματικώς ανεκτό να εξαιρεθούν από τη δασική νομοθεσία οι εν λόγω εκτάσεις, εφόσον παράλληλα με την τεχνητή φύτευση των δασικών φυτειών ή των δένδρων υφίστατο σ΄ αυτές αυτοφυής δασική βλάστηση, ώστε όλες οι βλαστήσεις (φυσικές και τεχνητές) να αποτελούν από κοινού ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)», εισάγει την πιο πάνω αίτηση, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, με μείζονα σύνθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ 2, εδ. α΄ και γ΄, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της.

Ορίζει δικάσιμο την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή τον Σύμβουλο Χρήστο Ντουχάνη.

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί η δικογραφία στον εισηγητή και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξεως αυτής: 1) στον ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με την παράκληση να διαβιβάσει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από τη δικάσιμο στον εισηγητή, απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, 2) στους πληρεξουσίους δικηγόρους των παρεμβαινόντων: α) …., β) , γ) , δ) και 3) στην δικηγόρο Αθηνών …., ως πληρεξούσια των αιτούντων.

Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται στην αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα,   25/5/2020

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Ράντος

Η Γραμματέας

Ελένη Γκίκα

 Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
(προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείο Πειραιά


ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: