Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας: Ανακοίνωση παράτασης για την προσκόμιση διοικητικών πράξεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ /ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση του Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄3462), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Ν. (Β’2773), σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 22-7-2020 πρόσκλησή μας (ήτοι ατομικές διοικητικές πράξεις της παραγράφου 6 περίπτωσης ζ και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979, όπως ισχύουν), παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.

Υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1) Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην έδρα της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ

2) με email, στο: ddas-kav@damt.gov.gr ή

3) σε απόλυτη ανάγκη λόγω COVID-19 με φυσική παρουσία, στην έδρα της Υπηρεσίας μας (Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07.00 έως 15.00, στα τηλέφωνα 2313309973 και 2313309974, τηλεομοιοτυπία (fax)2510241336, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddas-kav@damt.gov.gr.

Καβάλα 24-8-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ
Δασολόγος με Α΄βαθμό


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: