Τροποποίηση της σύνθεσης της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, τροποποιείται η σύνθεση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.

Η εν λόγω ΟΔΕ συγκροτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με απόφαση του τότε ΥΠΕΝ, Κ. Χατζηδάκη και αποτελείτο από εννέα (9) μέλη – υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και από μέλη – εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (δείτε ΕΔΩ). Συντονίστρια της ΟΔΕ είχε οριστεί αρχικά η Συντονίστρια Α.Δ. Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη.

Η νέα απόφαση που υπογράφει ο κ. Σκρέκας, προβλέπει ότι η ΟΔΕ αποτελείται από επτά (7) μέλη και συντονιστής ορίζεται ο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κων/νος Αραβώσης, που δεν συμμετείχε στη αρχική σύνθεση. Ως μέλη της ΟΔΕ παραμένουν οι Μ. Κοζυράκη, Ευγ. Γκουντούφας, Στ. Τσιλίκουνας και Γρ. Βάρρας και προστίθενται ως νέα μέλη ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, Κων/νος Δημόπουλος και ο Πέτρος Θεοδώρου από το Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αντικείμενο της ΟΔΕ αποτελεί η παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΟΔΕ αναλαμβάνει επιμέρους δράσεις και πρωτοβουλίες όπως είναι, η εκπόνηση της στρατηγικής του έργου των αναδασώσεων, η διασύνδεση και συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία καθώς και εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, η διασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης καθώς και της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου, η σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος των εργασιών, η εκπόνηση ετήσιων σχεδίων δράσης, η σύνταξη ετήσιου απολογισμού των εργασιών, η συνεργασία με τη Διοίκηση και αρμόδια στελέχη σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο και γενικότερα, ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης 2030.

Η ΟΔΕ δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.

Η ΟΔΕ συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας, σε κατάστημα του ΥΠΕΝ που ορίζεται από τη Συντονίστρια ή με τηλεδιάσκεψη.

Για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, η ΟΔΕ έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία ειδικών επιμέρους θεματικών ενοτήτων.

Στις συνεδριάσεις της ΟΔΕ δύνανται να συμμετέχουν επικουρικά, κατόπιν πρόσκλησης της Συντονίστριας, παρέχοντας πληροφόρηση και εκφράζοντας γνώμη, εξωτερικοί ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Στις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, από την ορισμένη γραμματέα της ΟΔΕ, τα οποία κοινοποιούνται στα μέλη της. Για την εύρυθμη εκτέλεση των δράσεων που αναλαμβάνει η ΟΔΕ καθώς και για τον ικανό συντονισμό των μελών της, κατά την υλοποίηση των καθηκόντων τους, συντάσσονται με ευθύνη της Συντονίστριας τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες υποβάλλονται για ενημέρωση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η θητεία των μελών της ΟΔΕ άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και έχει διάρκεια τριών ετών. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα.

 


Ομάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων

Μισό εκατομμύριο στρέμματα περισσότερα δάση στη χώρα

Οι αναδασώσεις των Δασικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: