Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων: Νέα τροποποίηση της σύνθεσης της Ομάδας Διοίκησης Έργου

Σε νέα τροποποίηση της σύνθεσης της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα.

Πρόκειται για την δεύτερη τροποποίηση της σύνθεσης που υπογράφει ο κ. Σκρέκας. Η εν λόγω ΟΔΕ συγκροτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με απόφαση του τότε ΥΠΕΝ, Κ. Χατζηδάκη. Σε διάστημα μόλις δυο μηνών από την συγκρότησή της, στις αρχές Φεβρουαρίου, τροποποιήθηκε η σύνθεσή της (αλλαγή Συντονιστή και ορισμένων μελών) και μειώθηκε ο αριθμός των μελών από εννέα σε επτά.

Με την δεύτερη τροποποίηση επέρχονται νέες αλλαγές στη σύνθεσή της ενώ συντονιστή παραμένει ο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κων/νος Αραβώσης. Ως μέλη της ΟΔΕ παραμένουν οι Ευγ. Γκουντούφας, Στ. Τσιλίκουνας (αρχική σύνθεση), Κων/νος Δημόπουλος (1η τροποποίηση) και συμπληρώνεται πλέον από τα εξής νέα μέλη:

Δέσποινα Παϊταρίδου, Δασολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων & Αναδασώσεως, ΥΠΕΝ.

Γιάννης Λάιος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Συνεργάτης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και

Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Δασολόγος, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων.

Αντικείμενο της ΟΔΕ αποτελεί η παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΟΔΕ αναλαμβάνει επιμέρους δράσεις και πρωτοβουλίες όπως είναι, η εκπόνηση της στρατηγικής του έργου των αναδασώσεων, η διασύνδεση και συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία καθώς και εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, η διασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης καθώς και της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου, η σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος των εργασιών, η εκπόνηση ετήσιων σχεδίων δράσης, η σύνταξη ετήσιου απολογισμού των εργασιών, η συνεργασία με τη Διοίκηση και αρμόδια στελέχη σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο και γενικότερα, ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης 2030.

Η ΟΔΕ δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.

Η ΟΔΕ συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας, σε κατάστημα του ΥΠΕΝ που ορίζεται από τη Συντονίστρια ή με τηλεδιάσκεψη.

Για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, η ΟΔΕ έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία ειδικών επιμέρους θεματικών ενοτήτων.

Στις συνεδριάσεις της ΟΔΕ δύνανται να συμμετέχουν επικουρικά, κατόπιν πρόσκλησης της Συντονίστριας, παρέχοντας πληροφόρηση και εκφράζοντας γνώμη, εξωτερικοί ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Στις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, από την ορισμένη γραμματέα της ΟΔΕ, τα οποία κοινοποιούνται στα μέλη της. Για την εύρυθμη εκτέλεση των δράσεων που αναλαμβάνει η ΟΔΕ καθώς και για τον ικανό συντονισμό των μελών της, κατά την υλοποίηση των καθηκόντων τους, συντάσσονται με ευθύνη της Συντονίστριας τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες υποβάλλονται για ενημέρωση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η θητεία των μελών της ΟΔΕ άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και έχει διάρκεια τριών ετών. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα.

Σχετικές αποφάσεις:
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/28766/2681/26.03.2021 (ΑΔΑ: 945Φ4653Π8-Ρ39) Τροποποίηση της σύνθεσης της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/9745/768/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΤ5Φ4653Π8-ΚΞΤ) Τροποποίηση της σύνθεσης της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/119250/11376/10.12.2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΛΡ4653Π8-315) Σύσταση και ορισμός μελών  Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.

Τροποποίηση της σύνθεσης της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων

Ομάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: