Δασικός Χάρτης: Πρόδηλα Σφάλματα

Ματθαίος Φιλιππάκης,
Δασολόγος Δ/νσης Δασών Λασιθίου

Σειρά αναμορφωμένων και επικαιροποιημένων προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων για την κατάρτιση των δασικών χαρτών.

Δασικός Χάρτης (Α΄): Εποικιστικές εκτάσεις

Μέρος Β΄

Δασικός Χάρτης

Τροποποιήσεις προβλέψεων.

Θέμα: Πρόδηλα Σφάλματα

Παραπομπή:

1. Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 153394/919/2017 περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.

2. Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020 (Α΄92) περί καθορισμού των διοικητικών πράξεων κ.τ.λ. για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών, περιπτώσεις άρθρ. 7,8,9, κ.τ.λ.

Αιτιολογία:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές:

Στο προσδιορισμό του πρόδηλου σφάλματος εδαφίου Α. «καθορίζεται πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη οποιαδήποτε προφανής τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση, εσφαλμένη απόδοση οριογραμμών, παράλειψη εκ παραδρομής αποτύπωσης μορφής , απεικόνισης κ.τ.λ.».

Ερμηνεία του «πρόδηλου σφάλματος»

Ο προσδιορισμός αυτός με τα δύο συνθετικά δημιουργεί παρανοήσεις διότι άλλο το πρόδηλο, άλλο το σφάλμα και άλλο το πρόδηλο σφάλμα μαζί και το θέμα θα έπρεπε να τίθεται ως εξής:

Ερμηνεία του «πρόδηλου»: Πρόδηλο θεωρείται το κάθε στοιχείο που δεν επιδέχεται λογικής αμφισβήτησης καθίσταται αξιωματικώς αυταπόδεικτο, κατά την κοινήν αντίληψη, το νόμο, την ισχύ των εγγράφων κ.τ.λ. π.χ. προσκόμιση παλαιότερης άδειας κ.τ.λ. Το ότι το πρόδηλο αυτό στοιχείο δεν καταχωρήθηκε στο δασικό χάρτη, μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι δεν προσκομίστηκε εγκαίρως από τον ενδιαφερόμενο και παρά το ότι δόθηκε ένας χρόνος παράταση, είτε στο ότι δεν μπορούσε να αποτυπωθεί η περίπτωση αυτή στο Δ.Χ. διότι οι συντεταγμένες δεν ήσαν σε σύστημα ΕΓΣΑ , δεν υπήρχαν δημοσιεύσεις , τελεσιδικίες κ.τ.λ. Αλλά τέτοιες πρόδηλες περιπτώσεις συνιστούν υποχρέωση καταχώρησης ως νέων στοιχείων και δεν συνιστούν σφάλμα διότι ούτως απαξιώνεται ο Δ.Χ. στη δημόσια εικόνα ως αποτυχία.

Ερμηνεία του «σφάλματος»: «Σφάλμα» θεωρείται το κάθε στοιχείο που καταχωρήθηκε εσφαλμένως κατά πρόδηλο τρόπο κ.τ.λ. ως άνω με ευθύνη της Υπηρεσίας, στην οποία έννοια δεν εμπεριέχεται η «παράλειψη» που συνιστά άλλη κατηγορία υποθέσεων.

Ερμηνεία της «παράλειψης»: «παράλειψη»» θεωρείται το κάθε στοιχείο που δεν αποτυπώθηκε και δεν καταχωρήθηκε κατά πρόδηλο τρόπο κ.τ.λ. ως άνω, με ευθύνη της Υπηρεσίας, είτε λόγω έλλειψης χρόνου διαβηματισμού εδαφών, είτε λειψής επιμέλειας κ.τ.λ.

Για την περαιτέρω κατανόηση θα πρέπει οι πρόδηλες περιπτώσεις να ταξινομηθούν ως εξής:

– Τεχνικές διορθώσεις πολυγώνων, μικροαποκλίσεις, εξορθολογισμοί, απένταξη συστάδων κάτω των 700 τ.μ. που δεν συνδέονται με ευρύτερες δασικές εκτάσεις, διασφαλίσεις αρτιότητας εκτάσεων που στερούνται μικροεπιφανειών κάτω των 700 τ.μ. εντός των ορίων της αυτής ιδιοκτησίας πλην δασοσυστάδων κ.τ.λ.

– Εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας που μεταβολίζουν νομικά το δοσμένο χαρακτήρα στο Δ.Χ.

– Καταχώρηση κάθε νεότερου στοιχείου που προσκομίζουν οι πολίτες ή υποπίπτει στην αντίληψη της Υπηρεσίας από τα στοιχεία τηρουμένου αρχείου.

– Διόρθωση καταχωρήσεων δασικού χάρτη που προδήλως προκύπτουν από εικόνες π.χ. από Δ.Δ. σε Α.Δ. ή αντιθέτως, από ΑΔ σε Α.Α. ή αντιθέτως και πιστοποιούνται σημειακά από την αυτοψία της Υπηρεσίας και μόνο κ.τ.λ.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις που κατά συνθήκη συμπυκνώνονται ως «πρόδηλο σφάλμα» δεν είναι ανάγκη να παραπέμπονται στις επιτροπές παρά μόνο κατ΄ ένσταση τρίτου που αμφισβητεί το πρόδηλο και η δυνατότητα αυτή πρέπει να κατοχυρώνεται. Όσο ο Δ.Χ. θα παραμένει ανοικτός σε προφανείς βελτιώσεις, η ανησυχία των πολιτών θα μικραίνει.

Ερμηνεία του «προφανές».

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι το προφανές δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται στο πεδίο κατόπτευσης του ηλεκτρονικού αρχείου, αλλά στην ουσία του πράγματος όπως αυτό ανευρίσκεται στο έδαφος και περισσότερο παραπέμπουμε στην μορφή της βλάστησης (δασική ή μη) και στο ιστορικό χρήσεως (δασωθείς αγρός ή μη) όπου δημιουργούνται και οι περισσότερες ασάφειες απεικόνισης. Ήτοι πρέπει να διευκρινιστεί ότι: το προφανές αναφέρεται: α) στην σαφή απεικόνιση στο δασικό χάρτη και β) σε περίπτωση ασάφειας της απεικόνισης προφανές είναι το προκύπτον όπως προείπαμε από την αυτοψία εδάφους και ούτως κρίνεται ως πρόδηλο λάθος. Οι περιπτώσεις αυτές και ειδικά η β είναι μεγάλου εύρους και είναι ακριβώς οι περιπτώσεις που η δασική υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού δεν είχε την δυνατότητα και το χρόνο να τις διαχωρίσει σαφώς και επί εδάφους. Είναι επίσης οι περιπτώσεις που ούτως ή άλλως με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/79 και βάσει των θεσπισμένων κριτηρίων κατάταξης των εκτάσεων του νόμου αυτού θα αποδίδονταν ως μη υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εγείρονται και δίκαιες αιτιάσεις των πολιτών που δεν θα κατανοούν κατά την κοινή λογική τα δέσμευση και η εξέταση των οποίων κατ΄ αρχάς δεν πρέπει να παραπέμπεται συλλήβδην στις επιτροπές.

Ειδικότερα το προφανές το συναντάμε ευρέως στη περίπτωση των μερικώς δασωθέντων αγρών που δεν ανέπτυξαν δάσος, η πύκνωση των δασικών θάμνων παραμένει σε χαμηλά ποσοστά, (με τον ν. 3208/03 όριο ήταν το 25%), φύονται βιώσιμα γεωργικά δένδρα κ.τ.λ., ευρίσκονται σε εξωδασογενές περιβάλλον, δεν συνιστούν κρίσιμη οργανική ενότητα δασικού και φυσικού εν γένει περιβάλλοντος κ.τ.λ. ήτοι: δεν έχει οριστικά αποβληθεί ο πρότερος αγροτικός χαρακτήρας της έκτασης.

Στη περίπτωση των δασωθέντων αγρών θα πρέπει να διευρυνθούν σύμφωνα με τα παραπάνω τα κριτήρια του πρόδηλου λάθους, ώστε να ολοκληρωθεί έστω εκ των υστέρων και ο λεπτομερής αυτεπάγγελτος διαχωρισμός των παλαιών αγρών που διατηρούν τον γεωργικό τους χαρακτήρα , από αυτούς που εντάχθηκαν οριστικά σε οργανική ενότητα δάσους κασι δασικής έκτασης, στις περιπτώσεις που τούτο δεν προκύπτει εμφανώς από την απεικόνιση.

Η κατηγορία των δασωθέντων αγρών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή και να μην εμπλέκεται με άλλες περιπτώσεις, διότι εδώ και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας δεν βάλλεται ευθέως. Στα πλαίσια του δασικού χάρτη θα έπρεπε να προβλέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες από την ανάρτηση για τις περιπτώσεις αυτές και ο διαχωρισμός τους από την πρώτη μερική κύρωση κ.τ.λ. ώστε να δοθεί χρόνος στους πολίτες για την υπεράσπιση δίκαιων υποθέσεων.

Τρόπος και διαδικασία διόρθωσης «πρόδηλων σφαλμάτων», αυτεπάγγελτα ή κατ΄ αίτηση τρίτου.

Αυτή θα γίνεται:

με την αποδοχή του πρόδηλου σφάλματος από τον/ην Προϊστάμενο/η του Γ΄ Τμήματος Δασικής Χαρτογράφησης όταν αυτό αφορά προφανές σφάλμα απεικόνισης μορφής, στο ηλεκτρονικό αρχείο και το παλαιό αρχείο της Υπηρεσίας, εξορθολογισμού, διόρθωση οριογραμμών, εισαγωγής νέων στοιχείων αποφάσεων κ.τ.λ. με τη σύμφωνη γνώμη του Β΄ Τμήματος Προστασίας και Δ/ντού Δασών.

στη περίπτωση που η ως άνω απεικόνιση στο ηλεκτρονικό αρχείο καθίσταται ασαφής και το παλαιό αρχείο της Υπηρεσίας (παλιές άδειες κ.τλ.) δεν επιλύουν τέτοια ζητήματα, για την αποδοχή του πρόδηλου σφάλματος απαιτείται η επιτόπια αυτοψία εδάφους του αρμόδιου Β΄ τμήματος, έκφραση γνώμης του Γ΄ τμήματος και τέλος σύμφωνη γνώμη του Δ/ντού Δασών.

Σύμφωνα όμως με τις οδηγίες μετά την συγκέντρωση όλων των πρόδηλων λαθών και με το τέλος της προθεσμίας ο ανασυνταγμένος χάρτης υποβάλλεται στην Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Γενικό Δ/ντή Δασών – Συντονιστή Α.Δ. για γνωμοδότηση όπως καθορίζεται.

Εδώ όμως εγείρεται ένα κρίσιμο θέμα: Πότε ο πολίτης του οποίου το πρόδηλο σφάλμα γίνεται αποδεκτό από την Υπηρεσία, θα έχει τη δυνατότητα να κάμει χρήση του δικαιώματος αυτού ήτοι: να μπορέσει να καλλιεργήσει , να ανοικοδομήσει, να πουλήσει;

Ευρισκόμαστε ήδη στη περίπτωση γ με αναρτημένο το δασικό χάρτη και με προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κ.τ.λ. όπου προβλέπει τα πρόδηλα λάθη να προωθούνται στην ΕΠ.Ε.Α και τούτο είναι άσκοπη και χρονοβόρα ενέργεια διότι: στις ΕΠ.ΕΑ έπρεπε να προωθούνται υπό μορφή ενστάσεων μόνο τα αιτήματα για πρόδηλα λάθη που απορρίπτονται από την Υπηρεσία. Διότι η διόρθωση ενός πρόδηλου λάθους αποδεκτού από την Υπηρεσία αυτεπάγγελτα ή κατ΄ αίτημα αφορά εν πρώτοις εσωτερική αρμοδιότητα της κάθε Δ/νσης Δασών. Για τεχνικούς εξορθολογισμούς και μικροδιορθώσεις δεν το συζητάμε και καθόλου. Αν τώρα αφορά την μορφή και τον χαρακτήρα της έκτασης το προφανές στην προσκόμιση ισχυρών τίτλων ιδιοκτησίας του άρθρου 10 του ν. 3208, συμβόλαια προ του 1946 κ.τ.λ. που μεταβολίζουν νομικά την κατάταξη μιάς έκτασης επίσης δεν το συζητάμε καθόλου (π.Χ. από δημόσια σε ιδιωτική χορτολιβαδική). Αν αφορά ηλεκτρονική και μόνο απεικόνιση του Δ.Χ. ως άνω επίσης δεν το συζητάμε καθόλου. Μένει η περίπτωση του προφανούς όπως αυτό θα προκύψει από την αυτοψία εδάφους όπως δηλαδή γίνονταν και με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/79 όπου μόνο κατ΄ ένσταση στη κρίση της υπηρεσίας οι υποθέσεις πήγαιναν στις επιτροπές κ.τ.λ. Με την πρόβλεψη όμως του νόμου όλα αυτά τα πρόδηλα να πηγαίνουν στην ΕΠ.Ε.Α. η διαδικασία κατατείνει να μη διαφέρει από αυτή των ενστάσεων με όλα τα επακόλουθα. Ώστε ο πολίτης να ταλαιπωρείται για το αυτονόητο (δες διαδικασία παρ. δ…).

Για τη συντόμευση της αντιμετώπισης των αποδεκτών από την υπηρεσία πρόδηλων λαθών.

προτείνουμε: Αμέσως μετά την διαπίστωση των πρόδηλων λαθών, είτε αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία ή κατά περίπτωση αιτήματος τρίτου, εκδίδεται απόφαση αποδοχής της διαπίστωσης και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία διόρθωσης για τις περιπτώσεις Β1 και Β2, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, η δε απόφαση αυτή κατισχύει της προσωρινής αναγραφής του δασικού χάρτη και ο πολίτης δύναται άμεσα να τη χρησιμοποιήσει έναντι οιασδήποτε αρχής. Ενώ για τη περίπτωση Β3 όπου τροποποιείται η μορφή και ο χαρακτήρας των εκτάσεων η απόφαση αυτή αναρτάται στη διαύγεια, στο πίνακα του δήμου κ.τ.λ. ολοκληρώνεται δηλαδή η διαδικασία δημοσιεύσεων κ.τ.λ. όπως και με την πράξη χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/79. Αν ασκηθεί ένσταση η υπόθεση παραπέμπεται στην ΕΠ.ΕΑ κ.τ.λ. Αν δεν ασκηθεί εκδίδεται και η βεβαίωση τελεσιδικίας εντός των 60 ημερών οπότε:

Ο πολίτης δύναται να κάνει χρήση της βεβαίωσης αυτής η οποία θα κατισχύει των καταχωρήσεων του Δ.Χ. άνευ άλλης αναμονής.

Ο Δ.Χ. θα διορθώνεται συνεχώς ώστε κατά την νέα ανάρτηση τα λάθη αυτά να μην εμφανίζονται.

Φιλιππάκης Ματθαίος
Δασολόγος Δ/νσης Δασών Λασιθίου

 

(συνεχίζεται)
→ Μέρος Γ΄: Βλαστικά κριτήρια χαρακτηρισμού εκτάσεων- ποσοστό δασικής βλάστησης, είδη δασικών θάμνων- η περίπτωση του ασπάλαθου

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 08.04.2021ΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: