Δ/νση Δασών Αχαΐας: Διαχείριση απορριφθέντων αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων έτους 2017

Από τη Διεύθυνση Δασών Αχαΐας ανακοινώνεται η διαδικασία διαχείρισης απορριφθέντων αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων έτους 2017 προς εξέταση από τις αρμόδιες ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Αχαΐας, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 8α του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, ως ισχύει.

Με την αριθ. 25897/17-02-2022 (ΑΔΑ: 9Η6ΞΟΡ1Φ-8Φ7) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (ΦΕΚ 110/Δ΄), ανακλήθηκε ο μερικώς κυρωμένος δασικός χάρτης του συνόλου των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ, περιοχής των Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, που κυρώθηκε με την αριθ. 320013/21-12-2017 (ΦΕΚ 456/Δ΄ – ΑΔΑ: 6ΩΑ5ΟΡ1Φ-ΘΜ1) σχετική απόφαση του ιδίου, ως προς τα τμήματα που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83/Α΄) και στην παρ. 8α του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α΄), ως ισχύει. Παράλληλα, με την αριθ. 30653/25-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ1ΟΟΡ1Φ-ΗΑ7) απόφαση της Υπηρεσίας μας, τροποποιήθηκε ο αναρτημένος και μερικώς κυρωμένος δασικός χάρτης Π.Ε. Αχαΐας, ο οποίος αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 ως ισχύει, και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension».

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των παρ. 1 και 8α του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, ως ισχύει, δηλαδή η διαβίβαση των απορριφθέντων προδήλων σφαλμάτων προς εξέταση στις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) Π.Ε. Αχαΐας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που λάβαμε από το Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου, της Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υ.Π.ΕΝ., σας γνωρίζουμε ότι τα απορριφθέντα αιτήματα προδήλων που είχαν υποβληθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή του «Ελληνικού Κτηματολογίου» μέχρι και 25/09/2017, θα μετατραπούν από τον ίδιο τον φορέα σε προσωρινές αντιρρήσεις, προκειμένου μετά και την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους, να επέλθουν όλες οι έννομες συνέπειες.

Ωστόσο, δεδομένων των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων μέχρι τη λήξη υποβολής αντιρρήσεων (31-05-2022), και του ότι ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί η ανωτέρω μετατροπή, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προβεί άμεσα στην εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης και ακολούθως στην κατάθεση ή την ταχυδρομική αποστολή του σχετικού φακέλου στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, με έδρα τα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Δασών Αχαΐας, Μπουμπουλίνας 57-59, Τ.Κ. 26222, Πάτρα).

Σε κάθε περίπτωση, στον φάκελο αποστολής αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των υποβληθέντων αντιρρήσεων, ενώ θα πρέπει να περιέχονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 3.7 της αριθ. 146776/2459/2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3532/Β΄) ως ισχύει και στα οποία, πέραν αυτών που τυχόν έχετε ήδη προσκομίσει περιλαμβάνονται: α) φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, β) υπογεγραμμένο αντίγραφο της φόρμας αντιρρήσεως, γ) αντίγραφο του αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής της αντίρρησης, δ) φωτοαντίγραφο του παραστατικού που αποδεικνύει την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους, ε) αποδεικτικά έννομου συμφέροντος κ.λπ.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τη Δ/νση Δασών Αχαΐας, ως εξής:
Email: dda@apd-depin.gov.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610310654 & 2610316839

Διεύθυνση Δασών ΑχαΐαςΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: