Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2021

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα.


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει, τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2020. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2020 | – 2019 | – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


22.04.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/38858/1227/21.04.2021 (ΑΔΑ: 91ΔΡ4653Π8-00Ι) Παράταση της διενέργειας προσημάνσεων και προθεσμίας εγκατάστασης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) στο δάσος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 του π.δ. 126/86.

20.04.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38126/1341/20.04.2021 (ΑΔΑ: Ω0Φ04653Π8-8ΨΣ) Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020.

16.04.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών»

05.4.21  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/29.03.2021 (B΄ 1314) Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών)- Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.

22.3.21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/25260/1859/22.3.2021 (ΑΔΑ: 90ΠΞ4653Π8-ΑΓΡ) Συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (A.Σ.Ι.Δ.) για τα έτη 2021 – 2022

22.3.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/27096/932/22.3.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ0Π4653Π8-ΞΙΨ) Παράταση της διάρκειας παραχώρησης της εκμετάλλευσης συστάδων δημοσίων δασών σε ΔΑΣΕ σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Π.Δ. 126/86

02.03.21  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ//19752/739/28.02.2021 (Β΄ 820) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190).

02.02.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9867/369/02.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΘΗ4653Π8-Α7Σ) Οδηγίες σχετικά με την διεξαγωγή της θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών για το 2021.

28.01.21  ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (Β΄ 313) Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.

28.01.21  Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23.01.2021 (Β΄ 283) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

25/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6846/261/25.01.2021 Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Sus scrofa)

24/01/21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 (Β΄ 190)  Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053).

23/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/22.01.2021 (Β΄186) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

15/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.

15/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/3689/233/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧΙ4653Π8-ΠΙΘ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021

14/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020.

12/01/21  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

04/01/21  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/29.12.2020 (Β΄ 5877) Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 66 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: