Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2021

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης (ΕΔΩ)


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει, τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2021. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

– 2022 | 2020 | – 2019 | – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


08.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/6763/365/08.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΑΝ4653Π8-4ΧΝ) Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979

25.01.22 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6766/209/24.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΝΜ14653Π8-ΠΔΝ) Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων – Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.).

22.01.22Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104/17.01.2022 (Β΄ 156) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 71052/2165/26-07-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515).

17.01.22 Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/1454/32/07.01.2022 (ΦΕΚ Β΄ 73) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2022 και κατανομή πιστώσεων.

17.01.22 Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/1452/31/07.01.2022 (ΦΕΚ Β΄ 73) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2022.

07.01.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/125501/4107/07.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΖ484653Π8-ΒΤΒ) Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

30.12.21 Υ.Α. 121389/6505/17.12.2021 (Β’ 6295) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» (Β΄ 206).

17.12.21 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/120319/3941/15.12.2021 (Β΄ 5946) Παράταση προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986 (Α’ 44).

09.12.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/117627/3873/08.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΖΔ54653Π8-ΜΨΔ) Γενικές Οδηγίες – Κατευθύνσεις για την διαχείριση και αξιοποίηση της ξυλείας των καμένων δασών.

08.12.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115162/3055/02.12.2021 (Β΄ 5697) Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 «για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών».

03.12.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/02.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΗΚ4653Π8-ΒΔΕ) Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 και του άρθρου 8Α του ν. 998/1979, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 149 του ν. 4819/2021.

17.11.21 Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/892/οικ.21602/17.11.21(ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΓΠ) Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β ́ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

15.11.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105142/3456/12.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΓΒ4653Π8-Π96) Άδεια χρήσης ειδικών παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

12.11.21 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/107186/3506/12.11.21 (ΑΔΑ: ΩΩ0Φ4653Π8-ΖΤΟ) «Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων» για το τρέχον έτος 2021.

10.11.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/94547/3051/05.11.2021 (ΑΔΑ: 69034653Π8-ΑΤΥ) Άδεια χρήσης ειδικών παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης.

03.11.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/103397/3418/03.11.2021 (ΑΔΑ: 91784653Π8-2ΟΞ) Εγκύκλιος σχετικά με την ένταξη έργου με σκοπό την αντιμετώπιση Φυσικής Καταστροφής στο ΠΔΕ και συγκεκριμένα στην ΣΑΕ 875

25.10.21 ΚΥΑ 57/22.10.2021 (Β΄ 4938) Καθορισμός της ειδικής διαδικασίας αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

18.10.21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/18.10.21: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Β’ κύκλος Κινητικότητας έτους 2021

18.10.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11.10.2021 (B΄ 4768) Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

18.10.21 Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις)

14.10.21 Εγκύκλιος 59614/14.10.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΔΒ46ΨΧΞΧ-ΠΜ5) Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου Μέτρου 221/08 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών».

12.10.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/95099/5160/12.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΙΨ4653Π8-50Χ) «Περί ανάκλησης αποφάσεων αναδασωτέων, εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, λόγω συμπερίληψής τους στους δασικούς χάρτες ως τμήματα ευρύτερης αναδασωτέας».

04.10.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/28.09.2021 (Β΄ 4574) Ρύθμιση θεμάτων για τη χρησιμοποίηση θηρευτικών ιεράκων για τη Θήρα με την παρουσία ή μη κυνηγετικού σκύλου και για τη χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων ιεράκων για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020.

01.10.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/91571/2982/01.10.2021 (ΑΔΑ: Ω1184653Π8-ΕΕΕ) Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020 (πληρωμή ενίσχυσης 2021).

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/91528/2976/01.10.2021 (ΑΔΑ: 956Ρ4653Π8-ΣΦ2) Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020

30.09.21 Αριθμ. 8176/07.09.2021 (Β΄ 4489)  Διαπιστωτική πράξη της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Αυγούστου 2021, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156).

Αριθμ. 42896/13.09.2021 (Β΄ 4491) Καθορισμός του τακτικού προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156).

Αριθμ. 113291/13.09.2021 (Β΄ 4490) Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αριθμ. 185956/13.09.2021 (Β΄ 4492) Μεταφορά προσωπικού από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αριθμ. 160635/10.09.2021 (Β΄ 4493) Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

29.09.21 Αριθμ. 211357/20.09.2021 (Β΄ 4453) Μεταφορά του τακτικού προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

29.09.21 Αριθμ. 109488/10.09.2021 (Β΄ 4450) Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

23.09.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/88339/4851/23.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΟΘΕ4653Π8-9ΗΒ) «Δενδροκομικοί χειρισμοί (κλαδεύσεις, καθαρισμοί, περιποίηση ιστάμενων δασικών ειδών), υλοτομία και απομάκρυνση ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων δασικών δένδρων επί εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα και εκτός ορίων οικισμού»

23.09.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22.09.2021 (Β΄ 3664) Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για την παραγωγή ρητίνης έτους 2020.

21.09.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/87055/4796/20.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΑ144653Π8-1ΚΗ) «Περί υλοτομιών και απόληψης καμένων ιστάμενων δέντρων της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ν.δ. 86/1969, ως ισχύει»

21.09.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25.08.2021 (Δ΄ 617) Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης.

21.09.21 Διάταγμα (ΦΕΚ Δ΄ 610/17.09.2021) «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων»

14.09.21 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82371/3029/06.09.2021(Β΄ 4209) Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

14.09.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/85110/2741/14.09.2021 (ΑΔΑ: Ρ4ΧΧ4653Π8-Ε2Η) Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με βάσει το άρθρο 36 του ν. 4765/2021

07.09.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/79072/2563/03.09.2021 ΑΔΑ: Ω3ΘΜ4653Π8-ΨΗΒ) 5η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2019ΣΕ58400001 «Αναβάθμιση Δασικής Πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021.

07.09.21 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/03-09-2021 (Β΄ 4080) Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 998/1979 – Προϋποθέσεις εφαρμογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.

02.09.21 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30.08.2021 (Β΄ 4022) Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων για την υλοτομία – απόληψη καμένων ιστάμενων δέντρων της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.δ. 86/1969 (A’ 7).

20.08.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77880/2414/19-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο4653Π8-ΘΚΒ) Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της xώρας.

06.08.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74665/2255/05.08.2021 (Β΄ 3639) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022.

04.08.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692/04.08.21 (Β΄ 3589) Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 151585/ 323/03.02.2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» (Β ́ 347).

03.08.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/73737/2677/03.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕΥ4653Π8-ΦΘΓ): Έναρξη λειτουργίας ΕΠ.Ε.Α.

30.07.21  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26.07.2021 (Β΄ 3515) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022.

30.07.21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71144/2168/26.07.2021 (Β΄ 3474) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

29.07.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/72684/3957/29.07.2021 Εντατικοποίηση ελέγχων στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021

27.07.21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/67067/2059/14.07.2021 (Β´ 3328) Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2021.

23.07.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16.07.2021 (Β΄ 3253) Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4685/ 2020.

30.06.21  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/41913/1300/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6Ρ724653Π8-ΚΨ5) 1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021

11.06.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/56321/2354/09.06.2021 (ΑΔΑ: Ω25Υ4653Π8-27Α) Οδηγία περί δήλωσης δασικού ή μη χαρακτήρα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

25.05.21 Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/50664/1554/25.05.21 Λήψη άμεσων μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών.

25.05.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/50561/1786/25.05.21 (ΑΔΑ: ΨΠΘΚ4653Π8-807) Εφαρμογή τής παρ. 6 άρθρου 20 του ν. 3889/2010 επί των πληγεισών περιοχών τής 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής

25.05.21  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/50014/1544/24.05.21 (ΑΔΑ: 92ΙΠ4653Π8-Γ5Π) 1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021

25.05.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/49844/2748/24.05.2021 Χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

18.05.21 Εγκύκλιος (Υπ. Δικαιοσύνης) αριθμ. 20303/18.5.2021: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μεταγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.1: «Δασικές Πυρκαγιές») του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46494/2554/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΡΧ4653Π8-ΞΝΑ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.2.: «Παθογόνοι Οργανισμοί» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46495/1633/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΩ4653Π8-ΦΓΙ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.3: «Πλημμυρικά φαινόμενα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46493/1632/13.05.2021 (ΑΔΑ: 9ΝΖ34653Π8-Ω55) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.4.1_1: «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46492/1631/13.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΟ4653Π8-Ε9Α) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.4.3_1: «Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 Υ.Α. Αριθμ. 15005 οικ. Φ.700.9/29,04,2021 (Β΄ 1923) Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους.

22.04.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/38858/1227/21.04.2021 (ΑΔΑ: 91ΔΡ4653Π8-00Ι) Παράταση της διενέργειας προσημάνσεων και προθεσμίας εγκατάστασης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) στο δάσος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 του π.δ. 126/86.

20.04.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38126/1341/20.04.2021 (ΑΔΑ: Ω0Φ04653Π8-8ΨΣ) Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020.

16.04.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών»

05.4.21  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/29.03.2021 (B΄ 1314) Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών)- Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.

22.3.21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/25260/1859/22.3.2021 (ΑΔΑ: 90ΠΞ4653Π8-ΑΓΡ) Συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (A.Σ.Ι.Δ.) για τα έτη 2021 – 2022

22.3.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/27096/932/22.3.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ0Π4653Π8-ΞΙΨ) Παράταση της διάρκειας παραχώρησης της εκμετάλλευσης συστάδων δημοσίων δασών σε ΔΑΣΕ σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Π.Δ. 126/86

02.03.21  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ//19752/739/28.02.2021 (Β΄ 820) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190).

02.02.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9867/369/02.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΘΗ4653Π8-Α7Σ) Οδηγίες σχετικά με την διεξαγωγή της θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών για το 2021.

28.01.21  ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (Β΄ 313) Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.

28.01.21  Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23.01.2021 (Β΄ 283) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

25/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6846/261/25.01.2021 Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Sus scrofa)

24/01/21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 (Β΄ 190)  Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053).

23/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/22.01.2021 (Β΄186) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

15/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.

15/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/3689/233/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧΙ4653Π8-ΠΙΘ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021

14/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020.

12/01/21  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

04/01/21  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/29.12.2020 (Β΄ 5877) Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 66 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει.

 

 

 

%d