Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2021

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα.


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει, τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2020. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2020 | – 2019 | – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


30.07.21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71144/2168/26.07.2021 (Β΄ 3474) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

27.07.21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/67067/2059/14.07.2021 (Β´ 3328) Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2021.

23.07.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16.07.2021 (Β΄ 3253) Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4685/ 2020.

30.06.21  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/41913/1300/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6Ρ724653Π8-ΚΨ5) 1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021

11.06.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/56321/2354/09.06.2021 (ΑΔΑ: Ω25Υ4653Π8-27Α) Οδηγία περί δήλωσης δασικού ή μη χαρακτήρα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

25.05.21 Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/50664/1554/25.05.21 Λήψη άμεσων μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών.

25.05.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/50561/1786/25.05.21 (ΑΔΑ: ΨΠΘΚ4653Π8-807) Εφαρμογή τής παρ. 6 άρθρου 20 του ν. 3889/2010 επί των πληγεισών περιοχών τής 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής

25.05.21  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/50014/1544/24.05.21 (ΑΔΑ: 92ΙΠ4653Π8-Γ5Π) 1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες του έργου 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021

25.05.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/49844/2748/24.05.2021 Χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

18.05.21 Εγκύκλιος (Υπ. Δικαιοσύνης) αριθμ. 20303/18.5.2021: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μεταγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.1: «Δασικές Πυρκαγιές») του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46494/2554/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΡΧ4653Π8-ΞΝΑ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.2.: «Παθογόνοι Οργανισμοί» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46495/1633/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΩ4653Π8-ΦΓΙ) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.3: «Πλημμυρικά φαινόμενα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46493/1632/13.05.2021 (ΑΔΑ: 9ΝΖ34653Π8-Ω55) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.4.1_1: «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46492/1631/13.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΟ4653Π8-Ε9Α) Ένταξη Πράξεων στο ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.4.3_1: «Αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

14.05.21 Υ.Α. Αριθμ. 15005 οικ. Φ.700.9/29,04,2021 (Β΄ 1923) Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους.

22.04.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/38858/1227/21.04.2021 (ΑΔΑ: 91ΔΡ4653Π8-00Ι) Παράταση της διενέργειας προσημάνσεων και προθεσμίας εγκατάστασης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) στο δάσος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 του π.δ. 126/86.

20.04.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38126/1341/20.04.2021 (ΑΔΑ: Ω0Φ04653Π8-8ΨΣ) Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020.

16.04.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών»

05.4.21  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/29.03.2021 (B΄ 1314) Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών)- Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.

22.3.21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/25260/1859/22.3.2021 (ΑΔΑ: 90ΠΞ4653Π8-ΑΓΡ) Συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (A.Σ.Ι.Δ.) για τα έτη 2021 – 2022

22.3.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/27096/932/22.3.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ0Π4653Π8-ΞΙΨ) Παράταση της διάρκειας παραχώρησης της εκμετάλλευσης συστάδων δημοσίων δασών σε ΔΑΣΕ σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Π.Δ. 126/86

02.03.21  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ//19752/739/28.02.2021 (Β΄ 820) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190).

02.02.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9867/369/02.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΘΗ4653Π8-Α7Σ) Οδηγίες σχετικά με την διεξαγωγή της θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών για το 2021.

28.01.21  ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (Β΄ 313) Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.

28.01.21  Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23.01.2021 (Β΄ 283) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

25/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6846/261/25.01.2021 Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Sus scrofa)

24/01/21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 (Β΄ 190)  Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053).

23/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/22.01.2021 (Β΄186) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

15/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.

15/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/3689/233/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΧΙ4653Π8-ΠΙΘ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021

14/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020.

12/01/21  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

04/01/21  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/29.12.2020 (Β΄ 5877) Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 66 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: