Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Πέρα από την ΟλΣτΕ 685/2019, υπάρχουν τρεις ακόμη αποφάσεις της που τάσσονται υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»: Οι ΟλΣτΕ 686/2019, 687/2019 και 688/2019.

Η ΟλΣτΕ 685/2019, αποτελεί την απόφαση-κορμό, στην οποία στηρίζονται οι άλλες τρεις, παραπέμποντας ρητά στη πρώτη.

Αξίζει ιδιαίτερα να προσεχθεί το εύρος των προσώπων, τα οποία έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της συγκεκριμένης κοινής υπουργικής αποφάσεως για τις «οικιστικές πυκνώσεις».

  • Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ – WWF ΕΛΛΑΣ» κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: ΟλΣτΕ 685/2019.
  • Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, κατά του ίδιου Υπουργού. Με παρέμβαση της Ιεράς Βασιλικής Σταυροπηγιακής και Πατριαρχικής Μονής του Κουτλουμουσίου, που εδρεύει στο Άγιον Όρος: ΟλΣτΕ 686/2019.
  • Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, κατά του ίδιου Υπουργού: ΟλΣτΕ 687/2019.
  • Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα, και
  • το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,

κατά του ίδιου Υπουργού και κατά των παρεμβαινόντων 1) Δήμου Πεντέλης Αττικής, που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής, και 2) Δήμου Θηβαίων, που εδρεύει στη Θήβα: ΟλΣτΕ 688/2019

Η απλή ανάγνωση των παραπάνω διαδίκων προβάλλει το έμπρακτο ενδιαφέρον τόσο σημαντικών προσώπων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που βρίσκεται στο επίκεντρο του δικαίου που διέπει τους δασικούς χάρτες.

Σε σχέση με την ΟλΣτΕ 686/2019

i. «…η υπόθεση εισάγεται ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την έκδοση της 1976/2017 απόφασης του Ε΄ Τμήματος, με την οποία, αφού απορρίφθηκαν ορισμένοι από τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως, παραπέμφθηκε η υπόθεση, κατά τα λοιπά, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου …»,  (υπό 2).

ii. « … η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, περιλαμβάνεται μεταξύ των ζητημάτων, για τα οποία, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά (ΣτΕ 805/2016 επταμ., 2320/2014 επταμ., 2257/2014, 4576/1977 Ολομ.), οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν το δικαίωμα ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων …», (υπό 3).

iii. « … ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν παρέμβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όταν τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι, εφόσον δικαιολογούν έννομο συμφέρον σε σχέση με την κρίση του ζητήματος αυτού …», (υπό 4).

iv. « …. Επειδή, η προσβαλλόμενη 34844/11.7.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΑΠ 145) ακυρώθηκε με την 685/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενόψει τούτου, συντρέχει περίπτωση καταργήσεως της παρούσας δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) …», (υπό 6).

Σε σχέση με την ΟλΣτΕ 687/2019

i. « … η υπόθεση εισάγεται ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την έκδοση της 1975/2017 παραπεμπτικής απόφασης του Ε΄ Τμήματος. ..», (υπό 3).

ii. « …  ο αιτών Σύλλογος, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως σωματείο με την 2917/1951 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, έχει ως μέλη του γεωπόνους και ως καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της Χώρας (άρθρο 2 Δ του καταστατικού του, εγκριθέντος με την 8946/2012 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου), στο πλαίσιο της συμβολής του στην πρόοδο της γεωπονικής επιστήμης (άρθρο 2Α του αυτού καταστατικού).

Ενόψει τούτου, με οριστική διάταξη της ως άνω παραπεμπτικής αποφάσεως κρίθηκε ότι ο Σύλλογος αυτός, ισχυριζόμενος ότι η προσβαλλόμενη πράξη υποβαθμίζει τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ασκεί την υπό κρίση αίτηση με έννομο συμφέρον…», (υπό 4).

iii. « … Επειδή, η προσβαλλόμενη 34844/11.7.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΑΠ 145) ακυρώθηκε με την 685/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενόψει τούτου, συντρέχει περίπτωση καταργήσεως τηςπαρούσας δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)…», (υπό 6).

Σε σχέση με την ΟλΣτΕ 688/2019

i. « …νομίμως (άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 18/1989, Α΄8) η υπόθεση εισάγεται ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την έκδοση της 1977/2017 παραπεμπτικής απόφασης του Ε΄ Τμήματος…», (υπό 3).

ii. « … Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνουν οι Δήμοι Πεντέλης Ν. Αττικής και Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, ισχυριζόμενοι ότι στους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες των περιοχών τους έχουν αποτυπωθεί περιοχές οικιστικών πυκνώσεων με επιμέλεια των ιδίων…», (υπό 6). 

iii. « … Επειδή, η προσβαλλόμενη 34844/11.7.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΑΠ 145) ακυρώθηκε με την 685/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενόψει τούτου, συντρέχει περίπτωση καταργήσεως της παρούσας δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)….», (υπό 7).

Οι παραπάνω αποφάσεις ΟλΣτΕ (685, 686, 687 και 688) συνιστούν μια ιδιαίτερη περίπτωση νομολογίας, που – υπό τη μορφή συνθέσεως – μπορεί ήδη να κριθεί πάγια. Με σαφές περιεχόμενο, ότι δηλαδή οι «οικιστικές πυκνώσεις», ως έχουν υπό το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς, είναι αντισυνταγματικές.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 19.04.2019

Ανασκόπηση άρθρων για τις «οικιστικές πυκνώσεις» που δημοσιεύτηκαν στο dasarxeio.com:
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη (18.04.19)
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019 (12.4.19)
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις (11.01.19)
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί … (10.12.18)
Ανισοσκελές … ισοζύγιο (07.12.18)
Μάτειος Ίππος (02.12.2018)
Οι Δασικοί Χάρτες στη Νομοθεσία και στη Νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων (17.09.18)
Απορρύθμιση – Πώς τα μνημόνια διέρρηξαν το νομικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας (02.08.18)
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις» (01.12.17)
Η νέα απόφαση του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακυρώσεως της ΠΕΔΔΥ και του ΓΕΩΤΕΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις» (26.09.17)
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις» (13.09.17)
Η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων περί «οικιστικών πυκνώσεων» κατά την απόφαση ΣτΕ 1942/2017 (13.09.17)
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις» (10.09.107)
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις» (07.09.17)
Κι όμως το ΣτΕ έχει ακυρώσει και διατάξεις νόμου! (05.09.17)
– Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων (02.08.17)
– OIΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ. Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (30.07.17)
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι «οικιστικές πυκνώσεις» (21.07.17)
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ (23.05.17)ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: