Δημήτριος Η. Παπαστερίου

Χωροταξία;

Και τα άρθρα 24 § 2 και 106 § 1
Για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία
Γράφει ο Δημήτριος Η. Παπαστερίου,
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ