Σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Σύμβαση για εξωτερικό συνεργάτη / ορνιθολόγο πεδίου

H Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: GR02 «Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού (SPERCHIOS)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο

Πρόσληψη δασολόγου σε δήμο

Με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Σύνταξη δασικών μελετών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και Άλση για μελέτες διαχείρισης των αντίστοιχων χώρων»

Α.Π.Θ.: Πρόσληψη πτυχιούχου δασολόγου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας (υπολείμματα υλοτομιών) για παραγωγή – τυποποίηση εξευγενισμένων στερεών καυσίμων βιομάζας. Επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα»

Σύμβαση για Δασολόγο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν Δασολόγο με σύμβαση ανάθεσης έργου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «LIFEWATCH», για διάστημα (12) δώδεκα μηνών

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δασολόγο ή Δασοπόνο

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για 18 άτομα στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατος ΙΡΑ

Στα πλαίσια του έργου «Ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στο αστικό ιστό για την προστασία της δημόσιας υγείας_ Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health» (SAFE WASTECYCLE)

Μια θέση δασολόγου σε πρόγραμμα LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην οδό Μεραρχίας 67, Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER

1 θέση Δασολόγου στο Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

Α.Π.Θ.: σύμβαση μίσθωσης έργου για έναν (1) δασολόγο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική άσκηση Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)