Δύο σημαντικές αρχές του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου και μια υφέρπουσα

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο ισχύουν σημαντικές αρχές της έννομης τάξης μας.

Με αφορμή δύο αποφάσεις του ΣτΕ κρίνουμε σκόπιμο να περιοριστούμε σε τρεις αρχές: της χρηστής διοικήσεως, του κράτους δικαίου και της ισότητας.

Την αρχή της χρηστής διοικήσεως καλείται να αντιμετωπίσει η ΣτΕ 2936/2012, (υπό 6).

«…με την αίτηση προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι κατ’ ουσίαν ανακλητική της ΔΚ 4481/29-1-78/21.5.1985 νόμιμης απόφασης της Νομάρχου Δωδεκανήσου, την οποία ανακαλεί μη νομίμως, μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος (εικοσαετίας), ανατρέποντας μια νομική και πραγματική κατάσταση από την οποία έχουν απορρεύσει δικαιώματα υπέρ του αιτούντος, κατά πρόδηλη παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης. Όπως αναπτύχθηκε στη σκέψη 3, οι αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνεται η απ’ ευθείας εκποίηση ακινήτων του Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του α.ν. 263/68, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του ν. 719/77 και το άρθρο 34 του ν. 1473/84, δεν αφορούν παραχώρηση κρατικών ακινήτων, που ενεργείται εξουσιαστικώς από τη Διοίκηση για την εξυπηρέτηση ορισμένης κοινωνικής ή οικονομικής κρατικής πολιτικής με σκοπό τη θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά συνιστούν διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και, επομένως, δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Η παραπάνω ΔΚ 4481/29-1-78/21.5.1985 απόφαση της Νομάρχου Δωδεκανήσου εκδόθηκε, όπως προαναφέρθηκε, δυνάμει των παραπάνω διατάξεων. Συνεπώς, η πράξη αυτή δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά πράξη διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και, προεχόντως για το λόγο αυτό, δεν ανακαλείται με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία κηρύσσεται αναδασωτέο το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που εκποιήθηκε με την απόφαση της Νομάρχου Δωδεκανήσου, στα πλαίσια δέσμιας αρμοδιότητας της Διοίκησης και για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στην προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων. Ενόψει τούτων, ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος…».

Τις αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας εφαρμόζει η ΣτΕ 645/2019, (υπό 18).

«…Επιπλέον, η ευνοϊκή μεταχείριση των αυθαιρέτως καλλιεργησάντων δάση και δασικές εκτάσεις, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, και η μεταβίβαση των εκτάσεων αυτών κατά κυριότητα στους καλλιεργητές τους αντίκεινται και στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας , αφού θέτουν την κατηγορία αυτή προσώπων –όχι απαραιτήτως αγροτών, μετά την απάλειψη του αρχικώς προβλεφθέντος, με το ν. 4061/2012, σχετικού όρου–, που έδρασαν αυθαιρέτως, σε πλεονεκτική θέση έναντι όσων δεν προέβησαν αυτογνωμόνως σε αποψίλωση δασικών εκτάσεων ή έναντι όσων το έπραξαν μεν, αλλά αποβλήθηκαν από δασικές εκτάσεις που είχαν αυτοβούλως καταλάβει, επειδή η Διοίκηση, στην περίπτωση αυτή, προέβη, ως όφειλε, στις νόμιμες ενέργειες αποβολής τους (πρβ. ΣτE 1471/2018 παραπ. Ολομ., Ολομ. 1782/2009, 521/2014)…».

Η θεμελίωση της συγκεκριμένης σκέψης στις αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας είναι δεσπόζουσα θέση του ΣτΕ, μια θέση που μπορεί, κατά την άποψή μας, να επαναληφθεί και στην περίπτωση εφαρμογής της αντισυνταγματικότητας των λεγόμενων «οικιστικών πυκνώσεων», προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της ΟλΣτΕ 865/2019.

Χρόνος απομένει για την αρχή της χρηστής διοικήσεως, ως αρχής δασικής χρηστής διοικήσεως (με ευρύτατο πεδίο εφαρμογής) και ως αρχής κτηματολογικής δασικής διοικήσεως. Quid με το δασικό δικαστή;

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 17.01.2020

Διαβάστε επίσης:
Αιολικοί σταθμοί και conta legem ερμηνεία ή ένα ερμηνευτικό ισοζύγιο: «ναι μεν αλλά»
Αποτελεσματική και διαρκής προστασία δασών;
Νεοκληρούχοι και εκτάσεις-ακίνητα «συνειδητής εγκαταλείψεως»
Επείγουσα πρόταση
Επικίνδυνος συνδυασμός εξελίξεων
Περιστολή συνταγματικής ανεκτικότητας
Παρατάσεις Κτηματολογίου
Περί παρωχημένης … κρίσης
Εν αναμονή
Αμφίσημη Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
Πολύπαθη προθεσμία
Δασικός Δικαστής
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: